ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Evre I küçük hücreli dışı akciğer kanserinde histopatolojik damar invazyonun prognostik önemi
Çağatay Tezel1, Altuğ Koşar2, Ayşe Ersev2, Yelda Tezel2, Bülent Arman3
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
3Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
Amaç: Çalışmamızda akciğer kanserinde prognozu etkileyen histopatolojik bulgulardan vasküler invazyonun, lenfatik yayılım yapmamış erken evre akciğer kanserindeki prognostik önemi araştırıldı.

Çalışma planı: Aralık 1997-Ocak 2004 yılları arasında küratif mediastinal lenf nodu rezeksiyonu uygulanmış erken evre (T1-2N0M0) küçük hücreli dışı akciğer kanserli 40 hasta (32 erkek, 8 kadın; ort. yaş 53.8±8.7 yıl; dağılım 35-69 yıl) geriye yönelik olarak değerlendirildi. Tümör histolojisi, grade, vasküler invazyon ve rezeksiyon büyüklüğü çalışılan kriterlerdendi. Patoloji kesitleri yeniden incelendi ve en az iki vasküler yapının invazyonu ve/veya damar lümeninde tumoral tromboz bulunması vasküler invazyon olarak tanımlandı.

Bulgular: Üç yıllık hastalıksız sağkalım %67.2±7.5, beş yıllık sağkalım ise %64.5±7.6 olarak hesaplandı. Vasküler invazyonun olup olmamasına göre değerlendirme yapıldığında genel sağkalım süreleri arasında anlamlı farklılık saptanmadı (Log rank: 0.85; p:0.357; p>0.05). Bununla birlikte, adenokarsinomlu olguların lokal nüks veya uzak metastaz nedeni ile kötü prognoz gösterdiği tespit edildi (p<0.01).

Sonuç: Olgu sayımız sınırlı olsa da, geriye yönelik çalışmamızda, erken evre akciğer kanserinde histolojik tipin, sağkalım açısından histolojik vasküler invazyondan daha etkin olduğu görüldü.

Keywords : Erken evre akciğer kanseri; histopatoloji; vasküler invazyon
Viewed : 10184
Downloaded : 2422