ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Dermatofibrosarkom protüberans
Y. Altemur Karamustafaoğlu1, Gökay Reyhan1, Hüsamettin Top2, Bülent Kement2, Yener Yörük1, Kunter Balkanlı1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Edirne
Dermatofibrosarkom protüberans (DFSP) lokal agresif cilt dokudan kaynaklanan nadir bir tümördür. Bu yazıda sol göğüs anterior duvarından kaynaklanan dev kitle ile kliniğimize başvuran iki olgu sunuldu. Her iki olguya da geniş sınırlı cerrahi eksizyon uygulandı. Oluşan cilt defekti serbest deri grefti ile kapatıldı. Histopatolojik tanı DFSP olarak bildirildi. Takip süresi birinci olgu için üç ay, ikinci olgu için 48 ay idi. Ameliyat sonrası her iki olguda da rekürrens veya metastaz görülmedi.
Keywords : Dermatofibrosarkoma protüberans; yumuşak doku sarkomları; cerrahi; tümör
Viewed : 36853
Downloaded : 6961