ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ampütasyon yapılmadan tedavi edilen vasküler yaralanmalı hastalar
İlker Mataracı1, Adil Polat2, Murat Songur1, Burak Kıran1, Deniz Çevirme1, Hasan Sunar1, Kaan Kırali1, Cevat Yakut1
1Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu Heart and Research Hospital, İstanbul
2Department of Cardiovascular Surgery, Elazığ Military Hospital, Elazığ
Amaç: Bu çalışmada vasküler yaralanma nedeniyle cerrahi onarım işlemi uygulanan olgular ve tedavi sonuçları geriye dönük olarak değerlendirildi.

Çalışma planı: Haziran 2005 - Eylül 2008 tarihleri arasında vasküler yaralanma nedeniyle kliniğimizde cerrahi onarım işlemi uygulanan 165 hasta (140 erkek 25 kadın; ort. yaş 30.1±11.5 yıl; dağılım 12- 73 yıl) çalışmaya dahil edildi. Vasküler travmaya yol açan yaralanmaların 96’sı alt ekstremitede, 61’i üst ekstremite ve sekizi ise batında idi.

Bulgular: Yaralanmaların en sık nedeni penetran yaralanmalardı (n=110) ve hastaların 55’i ateşli silahla yaralanmıştı. Hastaların 145’inde arteriyel hasar saptandı. Yüz sekizinde izole arter ve 20’sinde izole ven hasarı tespit edildi. En sık yaralanan arterler femoral (n=47) ve popliteal (n=35) arterler idi. En sık hasar gören ven femoral ven (n=26) idi. En sık tercih edilen cerrahi tedavi primer onarım (n=105) idi. Ameliyat sonrası mortalite oranı iki hastanın kaybıyla %1.2 oldu. Ameliyat sonrası dönemde yedi hastaya (%4.2) fasyotomi açılması gerekti. Ortalama hastane kalış süresi 5.2±5.0 (dağılım 0-30) gün oldu.

Sonuç: Erken cerrahi girişim, yaralanma şekli, yara yeri ve ek lezyon varlığı vasküler yaralanmalarda morbidite ve mortaliteyi etkileyen en önemli parametrelerdir.

Keywords : Acil; cerrahi; vasküler travma
Viewed : 10377
Downloaded : 2261