ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Antegrad/Retrograd Devamlı Oksijenlenmiş Sıcak Kan Kardiyoplejisinin Miyokard Korunmasındaki Yeri
Mehmet Salih BİLAL, Atıf AKÇEVİN, Halil TÜRKOĞLU, Osman BAYINDIR, Cihat BAKAY, Tayyar SARIOĞLU, Rüstem OLGA, Aydın AYTAÇ
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp - Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Haseki
Antegrad/retrograd devamlı oksijenlenmiş sıcak kan kardiyoplejisi (DOSKK) yöntemi ile antegrad soğuk kristalloid kardiyopleji (AKK) yönteminin miyokard korunmasındaki etkinliği orta ve iyi ventrikül fonksiyonlarına sahip iskemik kalp hastalarında klinik, biokimyasal ve hemodinamik parametrelerle araştırılmıştır. DOSKK yöntemiyle, bütün hastalarda (n=15) aort klempi kaldırıldıktan sonra, spotan sinüs ritmi ortaya çıkmıştır. AKK grubunda (n=15), bu oran %33'tür. DOSKK ve AKK gruplarında, postoperatif inotropik ihtiyacı yönünden anlamlı farklılık yoktur. Her iki grupta, aritmi, ileti bozuklukları, ST segment değşikliği ve postoperatif inotropik ihtiyacı yönünden anlamlı farklılık yoktur. Her iki grupta, aritmi, ileti bozuklukları, ST segment değişikliği ve postoperatif miyokard infarktüsü görülmemiştir. Postoperatif 18. saatte ölçülen kreatin fosfokinaz (CPK) ve CPK-miyokardiyal band (MB) enzim düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). DOSKK grubunda serum glutamik-oksaloasetik transaminaz (SGOT) düzeylerinde anlamlı bir düşme söz konusudur (p<0.05). DOSKK uygulanan hastalarda, kardiyak indeks (Kİ), postoperatif erken dönemden itibaren preoperatif ölçümlerin anlamlı derecede üzerinde seyretmiştir. Sol ventrikül stroke work indeksi (SIVSWİ) ise, postoperatif 6. saatte preoperatif değerlerin üzerinde bulunmuş olup, 18. saatte daha da yükselerek, istatistiksel açıdan anlamlı bir düzeye gelmiştir (p<0.05). Çalışmamızda elde edilen bulgular, DOSKK yönteminin, güvenilir ve çok etkili bir myokard koruması sağladığını göstermektedir. Myokard korunmasının özellikle önem taşıdığı riskli hastalarda ve uzayabilecek prosedürlerde, bu yöntemin tercih edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
Viewed : 34491
Downloaded : 4944