ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Taburculuk eğitimi ve danışmanlık hizmetinin KABG hastalarının anksiyete ve depresyon düzeylerine etkisi
Fatma Cebeci1, Sevilay Şenol Çelik2
1Department of Surgical Nursing, Akdeniz University, Antalya School of Health Sciences, Antalya
2Department of Surgical Nursing, Hacettepe University, Faculty of Health Sciences, Ankara
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.007
Amaç: Bu çalışmada taburculuk eğitimi ve danışmanlık hizmetinin koroner arter bypass greftleme ameliyatı geçiren hastaların anksiyete ve depresyon düzeylerine olan etkileri değerlendirildi.

Çalışma planı: Bu yarı deneysel anket çalışmasına toplam 109 hasta dahil edildi ve hastalar müdahale (n=57) ve kontrol (n=52) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Müdahale grubundaki hastalara hastaneye yattıkları günden itibaren araştırma hemşiresi tarafından taburculuk eğitimi ve danışmanlık hizmeti verildi. Kontrol grubundaki hastalar ise rutin klinik uygulamalar dışında planlı bir eğitim ve danışmanlık almadı. Hasta verileri, “Kişisel Bilgi Formu” ile Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği kullanılarak toplandı. Müdahale ve kontrol grubundaki hastaların anksiyete ve depresyon seviyeleri hastaneye yattıkları gün, taburcu oldukları gün ve taburcu olmalarından bir hafta ve bir ay sonra Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği kullanılarak ölçüldü.

Bulgular: Müdahale grubundaki hastaların ortalama anksiyete ve depresyon skorlarının taburcu oldukları sırada ve taburcu olmalarından bir hafta ve bir ay sonra kontrol grubundakinden düşük olduğu bulundu.

Sonuç: Müdahale grubundaki hastalara verilen taburculuk eğitimi ve danışmanlık hizmeti, hastaların anksiyete ve depresyonunun hafifletilmesi açısından pozitif bir etki göstermiştir. Bu nedenle, kurumların araştırmadaki yöntemler kullanılarak multidisipliner hasta eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini desteklemeleri önerilebilir.

Keywords : Anksiyete; koroner arter bypass; danışmanlık; depresyon; taburculuk eğitimi
Viewed : 14839
Downloaded : 3380