ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Doğuştan kalp cerrahisinde beyin natriüretik peptid plazma düzeyinin prognostik önemi
Işık Şenkaya Sığnak, Murat Yanar, Hülüsi Helvacı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.078
Amaç: Çalışmada doğuştan kalp cerrahisinde vücut dışı dolaşım desteği ile ameliyat edilen hastaların ameliyat öncesi ve sonrası N terminal-öncü beyin natriuretik peptid (NT-proBNP) düzeylerinin, ameliyat sonrası yetmezliğin erken tanısı ve takibindeki rolü ile morbidite ve mortalite arasındaki ilişkinin prognostik önemi araştırıldı.

Çalışma planı: Ardışık 20 hastanın ameliyat öncesi ve sonrası ekokardiyografik bilgileri, ameliyat öncesi ve sonrası 2. ile 24. saatlerdeki NT-proBNP düzeyleri, hemodinamik ve laboratuvar sonuçları değerlendirildi. Hastalar, volüm yükü altındakiler grup 1 ve basınç yükü altındakiler grup 2 olarak iki gruba ayrıldı.

Bulgular: İki grup arasında ameliyat öncesi ve sonrası NT-proBNP düzeyleri paralel seyir izledi. Her iki grupta da ameliyat sonrası NT-proBNP düzeyleri, ameliyat öncesi NT-proBNP düzeylerine göre daha yüksek bulundu. Grup içi ve genel değerlendirmeler ele alındığında NT-proBNP seviyesinin kardiyak fonksiyonlar hakkında fikir verdiği görülmektedir. Gruplar arasında ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası plazma NT-proBNP düzeyleri arasında anlamlı fark bulunamadı.

Sonuç: Sonuç olarak, ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası N-proBNP seviyelerinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Doğuştan kalp hastalığı bulunan hastalarda NT-proBNP seviyelerinin ameliyat öncesi ve sonrası kalp yetmezliğinin erken değerlendirilmesinde önemli bir tanı aracı olduğunu savunuyoruz. İlave olarak, NT-proBNP kalp yetmezliğinin proaktif tedavisinin başlanmasında da önemli bir testtir.

Keywords : Doğuştan kalp cerrahisi; kalp yetmezliği; NT-proBNP
Viewed : 11436
Downloaded : 2390