ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Vasküler yaralanmalı 41 olgunun analizi
Murat Günday1, Murat Durusu2, Akın Yıldızhan3, Eren Karpuzoğlu1, Burak Depboylu1, Mehmet Eryılmaz4
1Diyarbakır Asker Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Diyarbakır
2Diyarbakır Asker Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Diyarbakır
3Diyarbakır Asker Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Diyarbakır
4Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.010
Amaç: Bu çalışmada vasküler yaralanma nedeniyle ameliyat edilen hastaların erken dönem klinik verileri değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2002 - Mayıs 2008 tarihleri arasında vasküler yaralanma nedeniyle Diyarbakır Askeri Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi kliniği tarafından ameliyat edilen 41 hasta bu çalışmaya dahil edildi. Hastalar yaralanma nedeni, özellikleri, uygulanan işlemler ve sonuçları açısından retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Yaralanmalar, 22 hastada (%54) ateşli silah yaralanması, 12 hastada delici kesici alet yaralanması (%29), altı hastada mayın yaralanması (%15), bir hastada elektrik çarpması (%2) nedeniyle meydana gelmişti. Yaralanmalar 19 hastada (%63.3) üst ekstremitede, 11 hastada (%36.6) ise alt ekstremitede yer almaktaydı. Cerrahi tedavi yöntemi olarak; 11 arter ve altı ven yaralanmasında interpozisyon, beş arter ve dokuz ven yaralanmasında ligasyon, 10 arter ve beş ven yaralanmasında ise onarım yapıldı. Ameliyat sonrası amputasyona gerek görülmezken (%0), bir hasta (%2.3) kaybedildi. On dokuz hasta ek yaralanmalar ve rehabilitasyon gereksinimi nedeniyle bir üst merkeze ambulans uçak ile nakledildi. Vasküler yaralanma ve komplikasyonları nedeniyle hiçbir hastanın sevkine gerek görülmedi.

Sonuç: Periferik vasküler yaralanmalarında yaralanma şekli ve yeri, ek lezyon olup olmaması ve erken cerrahi girişim, mortalite ve morbititeyi belirleyen en önemli faktörlerdir. Bulgularımıza göre izole vasküler yaralanmalı hastaların bir üst merkeze nakline gerek görülmedi. Bununla birlikte ilk müdahale sonrası ek sorunu veya rehabilitasyon gereksinimi olan hastaların bir üst merkeze gönderilmesi gerekebileceği her zaman akılda tutulmalıdır.

Keywords : Ateşli silah; mortalite; vasküler
Viewed : 9904
Downloaded : 2070