ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Safen Ven Grefti Hazırlanmasında Endotelin Nitroprussid ile Korunması
Melih Hulusi US, Alaaddin PEKEDİZ, Kaan İNAN, Kerim ÇAĞLI, Enver DURAN, Ömer Yüksel ÖZTÜRK, *Şükrü YILDIRIM, **Yılmaz CİNGÖZBOY
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
* GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul
** GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
Bu çalışmada, koroner bypass cerrahisinde kullanılan safen ven grefti için iyi bir hazırlama tekniğini tespit etmek amacıyla solüsyon değişkenlerinin ven morfolojisine olan etkisi araştırıldı. Koroner bypass ameliyatı yapılan 10 hastadan alınan safen ven greft örnekleri her biri en az 3 cm boyunda olmak üzere üç ayrı gruba ayrıldı. Grup I kontrol grubu olarak kabul edildi. Grup II’de serum fizyolojik, Grup III’de nitroprussid solüsyonunda eşit süreli olarak bekletilerek kontrol grubunda 20 mmHg, diğer gruplar da ortalama 100 mmHg basınçla safen ven greftleri şişirildi. Safen ven grefti örnekleri hazırlık aşamasından sonra ışık mikroskopisinde incelendi. Gruplar endotelyal hücre kaybı, intima ve mediadaki ödeme göre 0-3 arasında skorlanarak değerlendirildi. Her grup için ortalama skorlar karşılaştırıldığında nitroprussid kullanılan grupta sonuçların daha iyi olduğu görüldü. Sonuç olarak, nitroprussid solüsyonu ile hazırlanan safen ven greftlerinde endotelin daha iyi korunduğu tespit edildi.
Keywords : Safen ven grefti, endotel hasarı, nitroprussid
Viewed : 13390
Downloaded : 2559