ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pulmoner tromboembolide pulmoner hipertansiyon ile anjiyotensin dönüştürücü enzim geninin delesyonel polimorfizmi arasındaki bağlantı
Şahin Bozok1, Gökhan İlhan1, Buğra Destan1, Hakan Karamustafa1, Sedat Ozan Karakişi1, Mustafa Çetin2, Nebiye Tüfekçi1, Cemal Aslan1, Mustafa Emir1
1Departments of Cardiovascular Surgery, Rize University Faculty of Medicine, Rize Training and Research Hospital, Rize, Turkey
2Departments of Cardiology, Rize University Faculty of Medicine, Rize Training and Research Hospital, Rize, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.053
Amaç: Bu çalışmada, değişik nedenlere bağlı pulmoner tromboemboli (PTE) gelişmiş ACE geninin insersiyon/ delesyon (I/D) polimorfizmi olan hastalarda bu durum ile pulmoner arteryel basınç arasındaki ilişki araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmaya toplam 48 hasta (23 kadın, 25 erkek; ort. yaş 60±13 yıl; dağılım 42-78 yıl) dahil edildi. Pulmoner tromboembolili hastalar ACE D allel taşıyıp taşımamalarına göre sınıflandırıldı. Grup 1 vahşi tip taşıyıcısı hastalarda oluşurken, grup 2 ACE D alleli taşıyıcısı hastalardan oluşturuldu.

Bulgular: Hastaların 28'inde (%58) ACE ID (heterozigot) genotip, altısında (%13) ACE DD (homozigot) genotip mevcut idi. Kalan 14'ünde (%29) ACE genine ait delesyon alleli yok idi. Ortalama sistolik pulmoner arter basıncı (sPAP) ID genotipli hastalarda 45.7±17 mmHg, DD genotipli hastalarda 70.1±20 mmHg ve genotip II hastalarda 32.5±9 mmHg idi. ACE D allel taşıyan hastalarla taşımayanlar arasında yapılan karşılaştırmada, ACE D allel taşıyıcılığı belirgin olarak daha yüksek sPAP görüldü (32.5±8.8 karşın 50.8±20 mmHg, p=0.017). ACE D allelini taşımak (Exp(B): 7.331, p=0.032) PTE'si olan hastalarda pulmoner hipertansiyonun bağımsız göstergesi olarak bulundu.

Sonuç: Sonuç olarak, ACE geninin delesyon polimorfizmi olan PTE'li olgularda pulmoner hipertansiyonun gelişme riskinin daha yüksek olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, ACE geninin bu hastalarda değerlendirilmesi, hastalığın etyoloji ve prognozunu aydınlatmaya katkıda bulunacaktır.

Keywords : ACE D alleli; ACE I/D gen polimorfizmi; pulmoner hipertansiyon; pulmoner tromboemboli
Viewed : 10415
Downloaded : 1882