ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Vasküler İnjüri Sonrası Oluşan İntimal Hiperplazi Üzerine Perindoprilin Etkisi
Tuğrul GÖNCÜ, Şenol YAVUZ, *Ahmet ÇEKİRDEKÇİ, **Ilgın KARACA, ***İbrahim ÖZERCAN
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Bursa
*Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Elazığ
** Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ
*** Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ
Amaç: Rekonstrüktif cerrahi girişimlerden sonra restenoz gelişiminde vasküler duvarda düz kas hücre migrasyonu, proliferasyonu ile ekstrasellüler matriks birikimi sonucu oluşan ve intimal hiperplazi olarak da adlandırılan duvar kalınlaşması sorumlu tutulmaktadır. Anjiyotensin II’nin intimal hiperplazi üzerinde önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, bir anjiyotensin konverting enzim inhibitörü olan perindoprilinin deneysel balon kateter injürisi sonrası oluşan neointimal hiperplazi üzerindeki etkisini incelemektir.
Materyal ve Metod: 18 adet Yeni Zellanda cinsi erkek beyaz tavşan balon kateter injürisinden önce 7 gün, injüriden sonra 14 gün süreyle oral olarak perindopril 2 mg/kg/gün verilen perindopril grubu (9 denek) ile herhangi bir ilaç tedavisi verilmeyen kontrol grubu (9 denek) olarak 2 gruba ayrıldı. Deney süresinin bitiminde alınan iliak arter kesitleri histopatolojik olarak incelendi. Dijital planimetre ile intimal ve medial alan hesaplanarak her bir kesitteki intima / media oranı elde edildi.
Bulgular: Perindopril grubunda ortalama arteriyel basınç değerleri, kontrol grubu ve başlangıç değerleri ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı oranda azaldı (sırasıyla p < 0.0003, p < 0.0005). Kontrol grubundaki deneklerde intimal alan, balon kateter injürisi sonrası 14. günde normal arterle karşılaştırıldığında anlamlı oranda arttı (p < 0.0002). Perindopril grubunda neointimal alan yaklaşık olarak %59 oranında azaldı (p < 0.0005). Perindopril grubunda intimal / medial alan oranı, kontrol grubuna göre anlamlı olarak azaldı (p < 0.0003). Sonuç: Perindoprilin uzun süreli kullanımının vasküler rekonstrüktif girişimlerden sonra restenoz gelişiminin engellenmesinde yararlı bir ajan olabileceği düşüncesindeyiz.
Keywords : Vasküler injüri, intimal hiperplazi, anjiyotensin konverting enzim inhibitörü, perndopril
Viewed : 13982
Downloaded : 5750