ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Alt ekstremite iskemi reperfüzyonuna bağlı akciğer hasarında silostazol ve levosimendanın koruyucu etkisi
Gökhan Önem1, Mustafa Saçar1, Hülya Aybek2, Erdoğan Kocamaz3, Fahri Adalı4, Kadir Gökhan Saçkan1, Ahmet Baltalarlı1
1Departments of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Pamukkale University, Denizli, Turkey
2Departments of Biochemistry, Medical Faculty of Pamukkale University, Denizli, Turkey
3Departments of Histology and Embryology, Medical Faculty of Pamukkale University, Denizli, Turkey
4Department of Cardiovascular Surgery, Balıkesir State Hospital, Balıkesir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.110
Amaç: Bu çalışmada, abdominal aort cerrahisinde iskemi/ reperfüzyon (İ/R) sonrası uzak organ hasarı olarak akciğer üzerine silostazol, levosimendan ve bu ilaçların kombinasyonunun etkileri araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışma ortalama 219±26 g ağırlığında 35 erkek Wistar albino türü sıçan ile gerçekleştirildi. Sıçanlar her bir grupta yedi sıçan olacak şekilde randomize olarak beş gruba ayrıldı. Sıçanlara silostazol, levosimendan ve bu iki ilacın kombinasyonu ile tedavi uygulandıktan sonra, infrarenal aortik oklüzyon ile alt ekstremitelere 120 dakika iskemi ve sonrasında 60 dakika reperfüzyon uygulandı. Sıçanlar derin anestezi altında sakrifiye edildi ve akciğer dokuları çıkarıldı. Akciğer dokularında malondialdehid (MDA) düzeyleri, süperoksit dismutaz (SOD) aktiviteleri ve glutatyon (GSH) düzeyleri ölçüldü. Doku örnekleri ayrıca ışık mikroskobu ile histopatolojik olarak incelendi.

Bulgular: Çalışmada İ/R’nin akciğer dokusunda MDA düzeylerini yükseltirken, SOD aktivitesini ve GSH düzeylerini azalttığı belirlendi (p<0.05). Silostazol, levosimendan ve bu ilaçların kombinasyonu ile MDA düzeyleri, SOD aktiviteleri, GSH düzeyleri ve akciğer hasarı skorunda iyileşme gözlendi (p<0.05). Bu ilaçların tek veya kombine kullanılması arasında anlamlı farklılık yoktu (p>0.05).

Sonuç: Bu bulgular ışığında, vasküler cerrahi sırasında ekstremite iskemisi öncesi silostazol ve levosimendan kullanımı akciğer dokusunu İ/R hasarından korumakta faydalı olabilir. Bununla birlikte, bu iki ilacın kombine kullanımı, İ/R hasarına karşı koruyuculuğu artırmamaktadır.

Keywords : Abdominal aort; silostazol; iskemi-reperfüzyon; levosimendan; akciğer hasarı
Viewed : 10769
Downloaded : 2295