ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ven çıkarma tekniklerinin safen ven greftlerinde endotel inflamasyonu ve nitrik oksit sentezi üzerine etkileri
Sadi Kaplan1, Gianluigi Bisleri1, Kamer Kılınç2, Adnan Çobanoğlu3, Mehmet C. Öz1
1Division of Cardiothoracic Surgery, College of Physicians & Surgeons, Columbia University, New York, NY, USA
2Department of Biochemistry, Medical Faculty of Hacettepe University, Ankara, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7056
Amaç: Bu çalışmada konvansiyonel veya endoskopik safen ven greft (SVG) çıkarma tekniklerinin endotel bütünlüğüne, inflamasyona ve nitrik oksit (NO) sentezi üzerine etkileri araştırıldı.

Çalışma planı: Koroner arter baypas greft (KABG) cerrahisi sırasında endoskopik (grup 1) ya da konvansiyonel (grup 2) teknikle 20 hastanın (23 erkek, 17 kadın; ort. yaş 65.6±6.3 yıl; dağılım 43-78 yıl) 20 SVG segmenti alındı. Safen ven örnekleri oda sıcaklığında bir saat süre ile heparinize kan içerisinde muhafaza edildi. Endotel fonksiyonunun belirleyicisi olarak, endoskopik ve konvansiyonel tekniklerle çıkartılan SVG’lerdeki nitrik oksit (nitrat-NO3 ve nitrit-NO2) düzeyleri Greiss yöntemiyle ölçüldü. Safen ven greft endotelinde oluşan nötrofil infiltrasyonun düzeyinin bir göstergesi olarak, safen doku myeloperoksidaz (MPO) aktivitesi de her iki grup için ölçüldü. Bu ölçüm nötrofilin neden olduğu safen ven endotel hasarını ve inflamasyon düzeyi belirlemede kullanıldı.

Bulgular: Nitrik oksit oluşumu, NO3 ve NO2 olarak, (grup 1=34.18±5.43 mM, grup 2=25.73±2.52 mM, p<0.001) endoskopik olarak çıkartılan SVG’lerde, konvansiyonel olarak çıkartılan greftlere kıyasla, daha yüksek seviyede bulundu. Safen ven doku MPO aktivitesi (grup 1=6.71±0.86 nm/dk., grup 2=9.11±0.94 nm/dk.; p<0.001) endoskopik olarak çıkartılan SVG’lerde, konvansiyonel olarak çıkartılanlara kıyasla, anlamlı olarak daha düşük düzeydeydi.

Sonuç: Endoskopik olarak çıkartılan SVG’lerde, damar endoteline olan nötrofil infiltrasyonu ve nötrofilin neden olduğu damar endotel hasarı daha azdır. Ayrıca endoteliyal NO sentezi, endoskopik olarak çıkartılan SVG’lerde daha iyi korunur. Bu bulgular, endoskopik çıkartma tekniğinin, SVG’lerde endotel hücre fonksiyonu ve greftin bütünlüğü üzerinde önemli zararlı etkileri olmaksızın kullanılabileceğini göstermektedir.

Keywords : Koroner arter baypas; endoskopik greft çıkarılması; endotelyum; nitrik oksit; venöz greft
Viewed : 10253
Downloaded : 1993