ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İnen torasik aortun akut patolojilerinde torasik endovasküler aort tamiri
Serkan Ertugay1, Hakan Posacıoğlu2, Mustafa Parıldar3, Börteçin Eygi4, Halil Bozkaya3
1Department of Cardiovascular Surgery, Dumlupınar University Evliya Çelebi Training and Research Hospital, Kütahya, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
3Department of Interventional Radiology, Medical Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
4Department of Cardiovascular Surgery, Diyarbakır Training and Research Hospital, Diyarbakır, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.6388
Amaç: Bu çalışmada inen aortun akut patolojilerinde uygulanan torasik endovasküler aort tamiri işleminin erken ve orta dönem sonuçları analiz edildi.

Çalışma planı: Eylül 2006 - Nisan 2010 tarihleri arasında kliniğimizde endovasküler yöntemle acil olarak ameliyat edilmiş olan 25 akut aortik sendrom hastası (21 erkek, 4 kadın; ort. yaş 62.1±14.8 yıl; dağılım 26-82 yıl) çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası verileri dosya tarama yöntemi ile retrospektif olarak analiz edildi.

Bulgular: Tüm hastalarda işlem başarısı sağlandı. Yirmi beş hastaya toplam 29 adet torasik endogreft yerleştirildi. Üç hasta (12%) hastaneden taburcu edilmeden önce kaybedildi. Bu işlemin ana komplikasyonları olan nörolojik olay veya tip 1 kaçak, hiçbir hastada görülmedi. Ortalama takip süresi 20.2±16.8 ay idi. Bu sürede hiçbir hastada işleme bağlı komplikasyon görülmezken, penetran aterosklerotik ülser nedeniyle tedavi edilmiş bir hasta 20. ayda maligniteye bağlı olarak kaybedildi.

Sonuç: Çalışmamız retrospektif olarak hazırlanmış olmasına ve kısıtlı sayıda olgu içermesine rağmen, analizlerde düşük morbidite ve mortalite oranları saptandı. Sonuçlar literatür ile paralellik göstermekle beraber, güvenilirlik açısından uzun dönem sonuçlara gereksinim duyulmaktadır. Torasik endovasküler aort tamiri, inen aortun akut patolojilerinin tedavisinde uygulanabilir bir tedavi seçeneğidir.

Keywords : İnen torasik aort; endovasküler; malperfüzyon; mortalite; rüptür
Viewed : 9456
Downloaded : 2100