ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiyopulmoner baypasta tek ve çift rezervuarlı oksijenatör kullanılmasının enflamatuvar yanıt üzerine etkileri
Mehmet Alper Çalışal1, Onursal Buğra1, Erdal Şimşek2, Kemalettin Erdem1, Bahadır Dağlar1
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
2Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.5884
Amaç: Bu çalışmada, kardiyopulmoner baypas (KPB) ile yapılan açık kalp cerrahisinde tek ve çift rezervuarlı oksijenatörün sitokin, kompleman, C-reaktif protein (CRP) ve beyaz kan hücreleri (WBC) üzerindeki etkileri araştırıldı.

Çalışma planı: Hastalar tek (kontrol grubu) ve çift rezervuarlı oksijenatör kullanımına (çalışma grubu) göre iki eşit gruba ayrıldı. Her iki grupta KPB öncesi, heparin verildikten sonra ve KPB sonrası altıncı saat ve 24. saatlerde kan örnekleri alındı. Gruplar arasında kompleman (C3, C4), tümör nekroz faktör-alfa (TNF-alfa), interlökinler (IL 6-8-10), CRP ve WBC düzeyleri analiz edildi.

Bulgular: Tek ve çift rezervuarlı oksijenatör kullanılan her iki hasta grubu yaş, cinsiyet, boy, vücut ağırlığı ve eşlik eden hastalıklar açısından benzerdi. Her iki hasta grubu arasında C3, C4, TNF-alfa, IL-6, IL-8, IL-10, CRP ve WBC düzeyleri arasında, KPB öncesi ve KPB sonrası altıncı saat ve 24. saatte istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı.

Sonuç: Açık kalp ameliyatlarında KPB esnasında tek ve çift rezervuarlı oksijenatör kullanılması, enflamatuvar yanıt üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir.

Keywords : Kardiyopulmoner baypas; kompleman; sitokin; oksijenatör
Viewed : 9773
Downloaded : 2138