ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Diz altı baypas yapılan hastalarda ortalama trombosit hacminin sağkalım üzerindeki etkileri
Kazım Beşirli1, Safa Göde1, Caner Arslan1, Berk Arapi1, Berra Zümrüt Tan1, Hayriye Ertem Vehid2, Kamil Hasan Tüzün1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstütüsü, Aile Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7643
Amaç: Bu çalışmada diz altı baypas yapılan hastalardaki ortalama trombosit hacmi (OTH) değerleri, risk faktörleri ve tedavi protokollerinin mortalite ile olan ilişkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Diz altı baypas ameliyatı yapılan toplam 117 hasta (96 erkek, 21 kadın; ort. yaş 60.6 yıl; dağılım 45-84 yıl) çalışmaya alındı. Diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi, sigara ve obezite risklerinden en az birini taşıyan hastalar riskli olarak kabul edildi. Ameliyat sonrası hastalar OTH değerlerine göre dört gruba ayrıldı. Gruplar, sağkalım süreleri açısından birbirleriyle karşılaştırıldı. Yaş, sigara içme miktarı, trombosit sayısı, tedavi protokolü, cinsiyet ve risk durumu parametreleri de istatistiksel olarak incelendi.

Bulgular: Halen hayatta olan ve kaybedilen hastalar arasında; yaş (p=0.074), sigara miktarı (p=0.882), trombosit sayısı (p=0.496) ve tedavi protokolü (p=0.278) açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Cinsiyet (p=0.303) ve risk (p=0.550) parametrelerine göre, mortalite grupları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmedi. İkinci OTH grubundaki (7.5 fl≤OTH≤9.4 fl) hastaların, üçüncü OTH grubundaki (9.5 fl≤OTH≤11.4 fl) hastalara kıyasla, anlamlı olarak daha uzun yaşadığı gözlendi (p<0.005, f=8.62). Yüksek OTH değeri olan hastaların -tromboza olan yatkınlık nedeniyle- yaşam sürelerinin OTH değeri düşük olan hastalardan daha kısa olduğu saptandı.

Sonuç: Çalışma bulgularımız, yüksek OTH değerinin diz altı baypas yapılan hastalarda sağkalım açısından belirgin bir risk oluşturduğunu göstermektedir. Rutin hemogram incelemelerindeki OTH değeri, bu hastaların yaşam süreleri konusunda önemli ip uçları veren bir yöntem gibi görünmektedir.

Keywords : Dizaltı baypas; ortalama trombosit hacmi; sağkalım
Viewed : 9243
Downloaded : 1878