ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Perioperatif ultrafiltrasyonun açık kalp ameliyatı yapılan diyalize bağımlı hastalarda ameliyat sonrası sonuçları üzerine etkileri
İsa Coşkun1, Yücel Çölkesen2, Orhan Saim Demirtürk1, Hüseyin Ali Tünel1, Öner Gülcan1, Rıza Türköz1
1Department of Cardiovascular Surgery, Başkent University Adana Teaching and Medical Research Center, Adana, Turkey
2Department of Cardiology, Başkent University Adana Teaching and Medical Research Center, Adana, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7133
Amaç: Bu çalışmada açık kalp cerrahisi yapılan hemodiyalize bağımlı hastalarda perioperatif ultrafiltrasyonun (UF) ameliyat sonrası sonuçları üzerine etkileri araştırıldı.

Çalışma planı: Mart 2000 - Mayıs 2008 tarihleri arasında açık kalp ameliyatı yapılan hemodiyalize bağımlı 46 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar ultrafiltrasyon (UF) kullanımına göre iki gruba ayrıldı: UF (+) ve UF (-) grubu. Tüm hastalar ameliyattan bir gün önce ve ameliyattan iki gün sonra hemodiyalize alındı. Kırk altı hastanın 26’sına ameliyat sırasında UF yapıldı (UF (+) grubu). Her iki grubun yoğun bakımda kalış süresi dahil olmak üzere, hastanede kalış süreleri ve morbidite ve mortalite oranları karşılaştırıldı. Ameliyat öncesi ve sonrası santral venöz basınçları, kan üre nitrojen (BUN), kreatinin, serum potasyum ve hemoglobin (Hgb) konsantrasyonları incelendi.

Bulgular: Yoğun bakımda kalış süresi (sırasıyla 56±28 saat ve 95±93 saat; p=0.04) ve hastanede kalış süresi (sırasıyla 5.5±1.4 gün ve 8.1±3.4 gün; p=0.002) gruplar arasında anlamlı olarak farklı idi. Gruplar arasında ameliyat sonrası ortalama BUN (sırasıyla 50.6±13.5 mg/dl ve 59.8±13.7 mg/dl; p=0.02) ve hemoglobin düzeylerinde (sırasıyla 9.9±1.0 g/dl ve 8.8±0.9 g/dl; p=0.001) anlamlı farklılıklar vardı.

Sonuç: Diyalize bağımlı hastalarda açık kalp perioperatif UF uygulaması, hastanede kalış süresini kısaltabilir ve biyokimyasal ve hemodinamik parametrelerde iyileşme sağlayabilir.

Keywords : Diyalize bağımlı hasta; açık kalp cerrahisi; ultrafiltrasyon
Viewed : 10828
Downloaded : 2140