ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Orta lob sendromu: Retrospektif bir inceleme
Fatih Meteroğlu, Atalay Şahin, Tahir Sevval Eren
Department of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Dicle University, Diyarbakır, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7524
Amaç: Bu çalışmada tekrarlayan pulmoner enfeksiyonlu hastalarda orta lob sendromu (OLS) cerrahisinin etkinliği değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 1994 ve Ocak 2011 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında OLS nedeniyle ameliyat edilen 37 hasta (19 kadın, 18 erkek; ort. yaş 12.3 yıl; dağılım 6-55 yıl) retrospektif olarak incelendi. Altta yatan etyoloji, hastalık semptomları, bronkoskopik ve radyolojik bulgular ve cerrahinin sonucu değerlendirildi.

Bulgular: Öksürük en sık görülen semptom idi. Semptomların ortalama süresi, 5.49 yıl idi (dağılım, 6 ay-15 yıl). Otuz üç hastada bronşektazi, iki hastada akciğer çökmesi ve iki hastada total atelektazi cerrahi endikasyonu idi. Ameliyat sonrası mortalite gözlenmedi. Ortalama hastanede kalış süresi, 7.14 gün idi (dağılım, 5-13 gün). Ortalama takip süresi, 4 yıl idi (dağılım, 1-15 yıl). Cerrahi sonrasında enfeksiyon, öksürük ve mukus gözlenmedi.

Sonuç: Orta lob sendromunda iyileşmeyen pulmoner enfeksiyonlarda ve bronşiyal stenozda lobektomi endikedir. Cerrahi sonrasında hastalar asemptomatik hale gelir.

Keywords : Bronşektazi; orta lob sendromu; pnömoni
Viewed : 7915
Downloaded : 1716