ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Doğuştan kalp cerrahisinde lökosit filtrasyonunun etkilerinin araştırılması
Süleyman Sürer1, Ali Bolat2, Murat Koç3, Özlem Gülbahar4, Ali Kutsal3
Dr. Sami Ulus Obstetrics and Gynecology, Children’s Health and Diseases Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
1Department of Cardiovascular Surgery, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, İskenderun State Hospital, Hatay, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Dr. Sami Ulus Obstetrics and Gynecology, Children’s Health and Diseases Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
4Department of Medical Biochemistry, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8609
Amaç: Bu çalışmada doğuştan kalp cerrahisinde kardiyopulmoner baypas (KPB) sırasında lökosit filtrasyonunun enflamatuvar reaksiyonlar üzerine olan etkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmada KPB sırasında oksijenatör sonrasında lökosit filtresinin arteriyel hatta bağlandığı hastalar grup 1’i (n=15), kontroller ise grup 2’yi (n=15) oluşturdu. Hastalar yaş, cinsiyet, doğuştan kalp hastalığı, toplam KPB süresi, aortik kros klemp süresi, mekanik ventilasyon süresi, yoğun bakım ünitesi (YBÜ) ve hastane kalış süresi, 24 saatlik göğüs drenaj miktarı takibi, inotropik ilaç kullanımı, toplam kan transfüzyon miktarı ve ameliyat sonrası komplikasyonlar açısından ayrıntılı olarak değerlendirildi. Elastaz ve kompleman (C5a) için alınan kan örnekleri ameliyat sırasında indüksiyondan sonra sternotomi öncesi, KPB’ye geçmeden önce, protamin sonrası, ameliyat sonrası birinci saatte YBÜ’de ve ameliyat sonrası 24. saatte alındı. Tam kan sayımı, aspartat aminotransferaz (AST), alanın aminotransferaz (ALT), kreatinfosfokinaz MB (CKMB), kan üre azotu (BUN) ve kreatinin düzeyi için ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası birinci ve 24. saatlerde kan örnekleri alındı.

Bulgular: Hastanede yatış süresi grup 2’de grup 1’e göre daha uzun bulundu (sırasıyla 6.5±1.8’e karşın 9.7±5.1 gün, p=0.015). C5a değerleri her iki grupta da üç, dört ve beşinci periyotlarda istatistiksel anlamlı olmayan artışlar gösterdi (sırasıyla 0.5±0.2’ye karşın 0.6±0.2; p=0.361 ve 0.4±0.1’e karşın 0.4±0.0; p=0.144 ve 2.1±6.6’ya karşın 0.4±0.1; p=0.298). Gruplar arasında ALT, AST, CKMB ve lökosit sayısı için yapılan alt grup analizinde istatistiksel anlamlı farklılık (p<0.05) bulundu.

Sonuç: Kardiyopulmoner baypasa bağlı sistemik enflamasyonun etkileri her iki grupta da istatistiksel anlamlı farklılıklar göstermekle birlikte, bu etkilerin azaltılması amacıyla kullandığımız lökosit filtresi ile kontroller arasında istatistiksel anlamlı bir farka rastlanmadı.

Keywords : Kardiyak; kardiyopulmoner baypas; enflamasyon; lökosit
Viewed : 8699
Downloaded : 1841