ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol internal mammaryan arterin distal subklaviyan arterden çıkış anomalisi
Ramazan Uygur1, Aydın Akyüz2, Veli Çağlar1, Şeref Alpsoy2, Dursun Çayan Akkoyun2
1Departments of Anatomy, Medical Faculty of Namık Kemal University, Tekirdağ, Turkey
2Departments of Cardiology, Medical Faculty of Namık Kemal University, Tekirdağ, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8626
İnternal mammaryan arter subklaviyan arterin birinci kısmından çıkar. Sol internal mammaryan arteri (sol İMA) sol ön inen arterin miyokardiyal revaskülarizasyonu için mükemmel bir grefttir. Bu yazıda oldukça nadir gözlenen anormal çıkışlı sol İMA’nın oldukça önemli bir varyasyonu tanımlandı. Olgumuzda, sol İMA subklaviyan arterin üçüncü kısmının distalinden çıkmaktaydı. Bu yüzden, koroner arter baypas greft cerrahisi öncesi sol İMA anjiyografisinin değerlendirilmesi oldukça önemlidir.
Keywords : Anjiyografi; anomali; sol internal mammaryan arter
Viewed : 8597
Downloaded : 1978