ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Cerrahi olarak atriyal septal defekt kapatılmasının kozmetik sonuçları, hasta algısı ve memnuniyeti: Sternotomiye göre minitorakotomi
Mehmet Kaya1, Sevin Özgül Gülbeyaz2, Okan Yıldız1, Gözde Uyanık3, Hüsnü Fırat Altın1, Özgen Ilgaz Koçyiğit4, Ahmet İrdem5, Ersin Erek1
1Departments of Cardiovascular Surgery, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Departments of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Departments of Psychology, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4Departments of Anaesthesiology and Reanimation İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
5Departments of Pediatric Cardiology, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10473
Amaç: Bu çalışmada atriyal septal defekt (ASD) kapatılmasında kullanılan iki cerrahi teknik [sağ lateral minitorakotomi (RLMT) ve median sternotomi (MS)] karşılaştırıldı ve hasta memnuniyeti, kozmetik sonuçlar ve hasta algısı skar ve mental durum değerlendirilmesinde kullanılan testlerle ölçüldü.

Çalışma planı: Çalışmaya MS yöntemi ile ameliyat edilen 14 (grup MS) ve RLMT yöntemi ile ameliyat edilen 12 (grup RLMT) hasta olmak üzere toplam 26 ASD hastası dahil edildi. Hastalar insizyon bölgelerine göre iki gruba ayrıldı. Hastaların insizyon skarları Vancouver Yara İzi Ölçeği (VSS) ve Hasta ve Gözlemci Yara İzi Değerlendirme (POSAS) kriterlerine göre objektif olarak değerlendirildi. Bunun yanı sıra, hastaların algısını ölçmek için hastalara Hasta Memnuniyeti Puanı (HMP), Beden Algısı Anketi (BAA) ve Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği (HADÖ) uygulandı.

Bulgular: Toplam hasta memnuniyeti RLMT grubunda MS grubundan daha fazla idi (p=0.021). İki grup arasında VSS, BAA, HADÖ ve cilt tipi açısından anlamlı farklılık yoktu. Ortalama skar uzunluğu (p<0.0001), kardiyopulmoner baypas zamanı (p=0.016) ve hastanede kalış süresi (p=0.019) RLMT uygulanan hastalarda MS uygulanan hastalardan daha kısa idi.

Sonuç: Çalışmamız RLMT uygulanan hastaların skar sonuçlarından daha memnun olduğunu gösterdi. Hastaların skar özellikleri benzer olsa da insizyon yeri göğüs kafesine cerrahi girişim yapıldığının belli olmasını istemeyen hastaların kararına bağlı olabilir. Sağ lateral minitorakotomi hastanede kalış süresini de kısaltır. Bulgularımız ASD kapatılmasında en uygun cerrahi teknik hakkında ileri araştırmalara katkı sağlayabilir.

Keywords : Atriyal septal defekt; kozmetik sonuçlar; insizyon yeri; hasta memnuniyeti
Viewed : 10013
Downloaded : 2056