ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Late primary arterial switch operation in patients with transposition of great arteries and intact ventricular septum
Okan Yıldız1, Erkut Öztürk2, Selen Onan1, Cansaran Tanıdır2, Yakup Ergül2, Alper Güzeltaş2, Sertaç Haydin1
1Departments of Cardiovascular Surgery, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Cardiovascular Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Departments of Pediatric Cardiology, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Cardiovascular Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12757
Amaç: Bu çalışmada büyük damarların transpozisyonu ve intakt ventriküler septumlu hastalarda yaşamın üçüncü haftasından sonra yapılan geç dönem arteriyel switch ameliyatı sonuçları sunuldu.

Çalışma planı: Ocak 2010 - Kasım 2015 tarihleri arasında, hastanenin veri tabanı kullanılarak doğum sonrası üçüncü haftada büyük damarların transpozisyonu ve intakt ventriküler septum tanısı ile arteriyel switch ameliyatı yapılan toplam 14 hasta (8 erkek, 6 kız; ort. yaş 42 gün; dağılım 22-125 gün) geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: Başlangıçta sekiz hastada şiddetli siyanoz (SO2 ≤%70) vardı, 11 hasta prostaglandin E1 infüzyonu kullanıyordu ve dört hastaya mekanik ventilasyon desteği verilmekteydi. Üç hastaya daha önce balon atriyal septostomi yapılmıştı. Dört hastaya ameliyat öncesi kardiyak kateterizasyon uygulandı. Ameliyat sonrası 12 hasta sternum açık şekilde yoğun bakım ünitesine nakledildi. Medyan mekanik ventilasyon, yoğun bakım ünitesi ve hastanede kalış süreleri sırası ile yedi gün, 12 gün ve 17 gün idi. Üç hastaya periton diyalizi yapıldı. Yoğun bakım ünitesinde kalınan süre içerisinde üç hastada ritim sorunu ve üç hastada sepsis gelişti. Bir hastada ekstra korporeal yaşam desteği gereksinimi doğdu. Hiçbir hastada mortalite gözlenmedi.

Sonuç: Ayrıntılı ameliyat öncesi değerlendirme sonrasında ve etkili, gelişmiş ve uygun ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde monitörizasyon ile büyük damarların transpozisyonu ve intakt ventriküler septumlu hastalarda geç dönemde arteriyel switch ameliyatı güvenle uygulanabilir.

Keywords : Arteriyel switch ameliyatı; yenidoğan; büyük arterlerin transpozisyonu
Viewed : 7000
Downloaded : 1660