ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Trakeobronşiyal yabancı cisimler: 787 olgunun değerlendirilmesi
Mehmet Yıldırım1, Hatice Demirbağ2, Recep Ustaalioğlu1, Rüçhan Anbar3, Halit Yardımcı1, Tamer Okay1, Ilgaz Doğusoy2
1Department of Thoracic Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Kadıköy Acıbadem Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12171
Amaç: Bu çalışmada kliniğimize yabancı cisim şüphesi ile başvuran hastaların tanı ve tedavi yöntemleri değerlendirildi ve sonuçlar tartışıldı.

Çalışma planı: Ocak 1982 - Aralık 2012 tarihleri arasında göğüs cerrahisi kliniğimizde yabancı cisim şüphesi ile endoskopik işlem uygulanmış 787 hastanın (353 erkek, 434 kadın; ort. yaş 11.7 yıl; dağılım 5 ay-85 yıl) verileri retrospektif olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, klinik semptomlar, yabancı cismin bronşiyal ağaçtaki yerleşim yeri, radyolojik bulgular, yabancı cismin türü, yabancı cisim aspirasyonu ile çıkarılış zamanı arasındaki süre, komplikasyonlar ve mortalite oranları değerlendirildi.

Bulgular: Erkek-kadın oranı 1:1.2 idi. Olguların %13.7’sinde (n=108) bronkoskopi ile yabancı cisim bulunmadı (yabancı cisim gerçekte yok+periferal yerleşimli yabancı cisim). Olguların %83.2’si (n=655) bronkoskopi ile çıkartıldı. Yabancı cismin çok periferde olduğu veya cismi forsepsin tutamadığı 35 olgu (%4.4) torakotomi+bronkotomi ile çıkartıldı. Yabancı cisim/cisimlerin çıkarıldığı toplam olgu sayısı 690 idi. Çıkarılan yabancı cisimlerin %43.9’u iğne, %27.2’si kuruyemiş ve %28.9’u diğer yabancı cisimler idi. Aspire edilen yabancı cisimlerin %52.2’si sağ, %32.2’si sol bronşiyal sistemde, %13.9’u trakeada ve %1.7’si her iki bronşiyal sistemde yerleşimli idi. Komplikasyon oranı %3.3 idi ve dört hasta kaybedildi.

Sonuç: Trakeobronşiyal yabancı cisimler özellikle 0-3 yaş grubunda diğer yaş gruplarına kıyasla daha sık erken ve geç komplikasyonlara neden olarak hayatı tehdit edebilir. Trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonu sıklığının eğitim ile azalmasını umut etmekteyiz.

Keywords : Bronş; yabancı cisim; trakea
Viewed : 6586
Downloaded : 1274