ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akut solunum sıkıntısı sendromunda venovenöz ekstrakorporeal membran oksijenasyonu: Tek merkezli çalışma deneyimimiz
Ahmet Yüksel1, Mehmet Ergun Tecimer2, Haluk Mevre Özgöz3, Atıf Yolgösteren1, İrem İris Kan1, Ali İmran Doğan1, Işık Şenkaya Sığnak1
1Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Uludağ University, Bursa, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Kahramanmaraş Afşin State Hospital, Kahramanmaraş, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Kilis State Hospital, Gaziantep, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13483
Amaç: Bu çalışmada, akut solunum sıkıntısı sendromunun tedavisinde venovenöz ekstrakorporeal membran oksijenasyonuna ilişkin beş yıllık deneyimimiz sunuldu.

Çalışma planı: Kasım 2010 - Kasım 2015 tarihleri arasında konvansiyonel tedaviye dirençli akut solunum sıkıntısı sendromlu 33 hastaya (24 erkek, 9 kadın; ort. yaş 48.6±14.7 yıl; dağılım 19-76 yıl) venovenöz ekstrakorporeal membran oksijenasyonu desteği uygulandı. Venovenöz ekstrakorporeal membran oksijenasyonu desteğinin genel endikasyonu, konvansiyonel tedavinin optimizasyonuna rağmen, refrakter hipoksi, hiperkapni ve solunumsal asidoz idi. Hastaların detaylı klinik verileri retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Kanülasyon 24 hastada (%73) femoral-femoral venlerden, dokuz hastada (%27) juguler-femoral venlerden gerçekleştirildi. Ortalama venovenöz ekstrakorporeal membran oksijenasyon desteği 17 (dağılım, 1-52) gün idi. En sık görülen komplikasyon, altı hastada (%18) minör kanama idi. On sekiz hasta (%54.5) başarılı bir şekilde venovenöz ekstrakorporeal membran oksijenasyonu desteğinden ayrıldı. Bu hastaların 13’ü (%39.4) sağkaldı ve hastaneden taburcu edildi.

Sonuç: Venovenöz ekstrakorporeal membran oksijenasyonu, şiddetli akut solunum sıkıntısı sendromlu hastalarda hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olabilir. Sonuçların iyileşmesi, deneyimlerin artması ve venovenöz ekstrakorporeal membran oksijenasyonunun tedavisine yönelik standart bir protokolün oluşturulması ile sağlanabilir.

Keywords : Akut solunum sıkıntısı sendromu; hayat kurtarıcı modalite; venovenöz ekstrakorporeal membran oksijenasyonu
Viewed : 6877
Downloaded : 1348