ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yedikule Organ Nakli Merkezinin erken dönem akciğer nakli sonuçları: Üç yıllık deneyimimiz
Songül Büyükkale1, Necati Çıtak1, Özgür İşgörücü1, Cem Emrah Kalafat1, Yunus Aksoy1, Çağrı Cemaller1, Çiğdem Obuz1, Barış Açıkmeşe2, Ayşe Ulukol3, Nur Dilek Bakan2/sup>, Adalet Demir1, Adnan Sayar1
1Yedikule Göğüs Cerrahisi ve Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Yedikule Göğüs Cerrahisi ve Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Yedikule Göğüs Cerrahisi ve Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.12582
Amaç:çalışmada akciğer nakli merkezimizin erken dönem akciğer nakli sonuçları sunuldu.

Çalışma planı: Mart 2012 - Şubat 2015 tarihleri arasında Yedikule Göğüs Cerrahisi ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 29 hastaya (17 erkek, 12 kadın; ort. yaş 41.4±11.7 yıl; dağılım 19-59 yıl) yapılan 31 akciğer nakli (21 çift taraflı, 8 tek taraflı ve 2 tekrar nakil) retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Nakil endikasyonu hastaların dokuzunda bronşiektazi, sekizinde amfizem, altısında interstisyel pulmoner hastalık, ikisinde sarkoidoz, ikisinde akciğer nakli sonrası yaygın bronş darlığı ve dördünde diğer akciğer hastalıkları (alfa-1 antitripsin eksikliği, alveoler mikrolitiazis, tüberküloza ikincil haraplanmış akciğer, slikozis) idi. Hastaların nakil listesinde bekleme süresi ortalama 6.3±4.8 ay idi (dağılım 1-19 ay). Ameliyat sırası ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu gereksinimi oranı %45.1 idi (n=14). İskemi süresi tek akciğer nakli için 342±79 dakika, çift akciğer nakli için 535±85.9 dakika idi. Ameliyat sırası mortalite görülmedi. Erken mortalite oranı %25.8 (n=8) idi. Erken mortaliteyi etkileyen tek faktör ameliyat sırası ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu gereksinimi idi (göreceli olasılıklar oranı=16, %95 güven aralığı: 1.6-155, p=0.004). İskemi süresi hem tek hem çift akciğer nakilleri için erken mortalite görülenlerde daha uzun idi, ancak farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi (sırasıyla, p=0.318 ve p=0.931). Medyan 16.1±11.9 aydır (dağılım 3-43 ay) takipte olan hastaların 18’i halen yaşamaktadır (%62). Bir yıllık genel sağkalım %59.2±9.6 iken erken mortaliteler çıkarıldıktan sonraki bir yıllık sağkalım %78.2±9.6 idi.

Sonuç: Akciğer nakli seçilmiş hastalarda önemli sağkalım oranları sağlamaktadır.

Keywords : Erken dönem sonuçlar; son evre akciğer hastalığı; akciğer nakli; morbidite; mortalite
Viewed : 7518
Downloaded : 1663