ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Superior mezenterik arter tromboembolisi sonrası cerrahi sonuçları etkileyen faktörler
Volkan Yüksel1, Orkut Güçlü1, Elif Çiçek Yılmaz2, Serhat Hüseyin1, Taha Özkara1, Yavuz Atakan Sezer3, Suat Canbaz1
1Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Trakya University, Edirne, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Medical Faculty of Trakya University, Edirne, Turkey
3Department of General Surgery, Medical Faculty of Trakya University, Edirne, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.14466
Amaç: Bu çalışmada, akut mezenterik iskemi nedeniyle ameliyat edilen hastalarda superior mezenterik arter tromboembolisinin ameliyat sonuçları ve mortaliteyi etkileyen faktörler değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2011 - Aralık 2016 tarihleri arasında akut mezenterik iskemi tanısı konan ve ameliyat edilen ardışık 28 hasta (15 erkek, 13 kadın; ort. yaş 71.2±10 yıl; dağılım 48-89 yıl) çalışmaya alındı. Açık revaskülarizasyon işlemlerinin sonuçları ve mortaliteyi etkileyen faktörler retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: En sık şikayet karın ağrısını takiben bulantı ve kusma idi. Tanı, bilgisayarlı tomografi anjiyografi ve Dupleks ultrasonografi ile doğrulandı. Hastaların çoğunluğunda tromboembolektomi yapılırken, uygun hastalarda otolog safen ven baypas ve transpozisyon uygulandı. Revaskülarizasyon işlemleri 10 hastada bağırsak rezeksiyonunu engelledi. Solunum, böbrek ve kalp patolojilerine bağlı mortalite oranı %35.7 idi. Ameliyat sonrası solunum yetmezliği ve karın ağrısı başlangıcından sonra altı saatten daha geç hastaneye başvuru, mortaliteyi etkileyen faktörler olarak bulundu.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız ameliyat sonrası solunum yetmezliği ve karın ağrısı başlangıcından sonra geç başvurunun ameliyat sonrası mortalite ile ilişkili olduğunu gösterirken, bağırsak rezeksiyon gereksiniminin mortalite oranlarına bir etkisi gözlenmedi. Çalışma sonuçlarımıza göre, keşif amaçlı laparotomi ve tromboembolektominin, bağırsak canlılığını değerlendirmede ve mezenterik perfüzyonun devamında önemli olduğu kanısındayız.

Keywords : Embolektomi; mezenterik iskemi; superior mezenterik arter
Viewed : 5157
Downloaded : 984