ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Palmar hiperhidrozis hastalarında mikroinvaziv endoskopik torakal sempatektominin yaşam kalitesi ve hiperhidrozis üzerine etkisi
Volkan Karaçam1, Aydın Şanlı1, Kemal Can Tertemiz2, Aydın Tasdöğen3
1Department of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey
2Department of Chest Diseases, Medical Faculty of Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Medical Faculty of Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13497
Amaç: Bu çalışmada primer palmar hiperhidrozis hastalarında mikroinvaziv endoskopik torakal sempatektominin yaşam kalitesi ve hiperhidrozis üzerine etkisi değerlendirildi.

Çalışma planı: Mart 2012 - Mayıs 2015 tarihleri arasında primer palmar hiperhidrozis nedeni ile mikroinvaziv endoskopik torakal sempatektomi yapılan 47 hastanın (27 erkek, 20 kadın; ort. yaş 26.9±9.3 yıl; dağılım 15-53 yıl) verileri retrospektif olarak incelendi. Ameliyat öncesi ve sonrası beşinci dakika Perfüzyon İndeks değerleri, altıncı ayda kompansatuar hiperhidrozis, altıncı ayda yara yerinde skar gelişimi ve birinci ve altıncı ayda Hiperhidrozis Hastalık Şiddeti Ölçeği ve Yaşam Kalitesi Anketi skorları değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama ameliyat süresi 27.5±5.6 dk. idi. Cerrahi başarı oranı %100 idi. Kompansatuar hiperhidrozis oranı altıncı ayda %36.2 idi. Altıncı ayda 45 hastada (%95.7) insizyon yerinde ağrı hissetmez iken, iki hastada (%4.3) hafif ağrı yakınması var idi. Yara yerinde skar oluşumu açısından altıncı ayda 44 hasta (%93.6) yara yerini çok iyi tanımlar iken, üç hasta (%6.4) iyi olarak tanımladı. Ameliyat sonrasında birinci ve altıncı ay Yaşam Kalitesi skorlarında, başlangıç skorlarına kıyasla, istatistiksel olarak anlamlı bir düzelme saptandı (p<0.001).

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız yaş ve semptom süresinin artması ile birlikte kompansatuar hiperhidrozis riskinin ve şiddetinin artığını gösterdi. Çalışma sonuçlarımıza göre, yüksek riskli kompansatuar hiperhidrozisli hastalar ameliyat öncesi analizler ile tespit edilebilir ve düşük hasta memnuniyeti nedeni ile farklı tedavi stratejileri uygulanabilir. Uygun hastalarda, 1 cm’den küçük tek kesi ile yapılan endoskopik torakal sempatektominin minimal ağrı ve skar gelişimi ile ilişkili olduğundan, standart girişim olması gerektiği görüşündeyiz.

Keywords : Endoskopik torakal sempatektomi; hiperhidrozis; mikroinvaziv; yaşam kalitesi
Viewed : 5788
Downloaded : 1109