ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akut Derin Ven Trombozunun Başlangıç Tedavisinde Streptokinaz ve Heparinin Karşılaştırılması
Bülent TÜNERİR, Muharrem ŞENEL, Yavuz BEŞOĞUL, Behçet SEVİN, Tuğrul KURAL, Recep ASLAN
Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Bu çalışmada, günümüzde tıkayıcı arteriyel hastalıklarda yaygın olarak kullanılan trombotik tedavinin, derin ven trombozundaki etkisini heparin tedavisi ile karşılaştırmayı amaçladık.

Bu amaçla; kliniğimizde Akut Derin Ven Trombozu (ADVT) tanısı konan 24 olgunun trombolitik tedavi protokoluna uyan 12'sine Streptokinaz (SK) (250.000 Ü/30 dk. iv. başlangıç dozunu takiben 100.000 Ü/ saat, 72 saat boyunca idame) diğer 12'sine aynı süre içinde heparin (20 Ü/kg/saat iv.) tedavisi uygulandı. Her iki gruba tedaviden hemen önce ve tedaviden 72 saat sonra venografi yapıldı. Her iki tedavi yöntemi Marder' in kantitatif venografik skorlaması ve Arnesen' in kalitatif lizis sınıflaması kullanılarak karşılaştırıldı.

Her iki grubun Marder skorları karşılaştırıldığında; SK grubunda femoral bölgede tedavi sonrası ortalama skor 7.0±5 iken, heparin grubunda 11.8±4.4 (p<0.05) bulundu. Ortalama toplam skor SK grubunda 21.9±12.0 heparin grubunda 31.6±10.5 olarak bulundu (p<0.05). Arnesen' in lizis sınıflamasına göre de en anlamlı lizis Streptokinaz lehine ve femoral bölgede bulundu (p<0.001). SK grubunda olguların %75' inde, heparin grubunda %25'inde trombolizis görüldü. Majör kanama ve pulmoner emboli her iki grupta da görülmedi.

Sonuç olarak; ADVT tedavisinde streptokinazın heparine göre başlangıç tedavisi olarak (ilk 72 saat) daha üstün olduğu görüldü. Özellikle femoral, nonokluziv trombozlu, en fazla bir haftalık semptomları bulunan olgularda streptokinazın başlangıç tedavisi olarak akla getirilmesi gerektiği, olgular iyi seçildiğinde kanama ve pulmoner emboli riskinin korkulduğu kadar olmadığı kanısına varılmıştır.

Viewed : 14511
Downloaded : 3208