ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Periferik Damar Yaralanmaları
Mehmet ÖZKÖKELİ, Rafet GÜNAY, İlyas KAYACIOĞLU, Sabit SARIKAYA, Mehmet YAZAR, Murat AKÇAR
Siyami Ersek Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi
1990-1997 yılları arasında Siyami Ersek Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezine ve Haydarpaşa Numune Hastanesine müracaat edip hastanemizden konsültasyon istenen perferik damar yaralanmasıyla operasyona alınan 80 vaka retrospektif olarak incelendi. Hastaların 73'ü (%91) erkek, 7'si (%9) kadın olup yaşları 6-68 (ort. 28) arasındaydı. Hastaların 48'i (%60) kesici-delici alet yaralanması, 18'i (%22.5) kurşunlanma 14'ü (%17.5) künt travma sonrası oluşan damar yaralanmasıydı.

Hastaların yaralanma ile hastaneye gelişi arasında geçen süre 30dk.-72 saat (ort.3s.) idi. Damar yaralanmalarının sıklık sırasına göre lokalizasyonu ise; femoral arter 36 olgu (%45), brakial arter 17 olgu (21.2), popliteal arter 9 olgu (%11.2), radial arter 8 olgu (%10), ulnar arter 3 olgu (%3.7), ulnar ve radial arter 3 olgu (%3.7), tibial arter 2 olgu (%2.5), aksiller arter 1 olgu (%1.3) ve iliak arter 1 olgu (%1.3) şeklinde idi. Kırkdört (%55) hastada yandaş ven yaralanması mevcuttu. Oniki (%15) hastada ise sinir yaralanması vardı.

Cerrahi metod olarak vakalarda 17 (%21.3) primer tamir, 22 (%27.5) uç-uca anastomoz, 31 (%38.8) otojen safen ven interpozisyonu, 9 (%11.3) sentetik greft ve 4 (%5) ligasyon uygulandı.

Hasta grubumuz içerisinde 1 vakada (%1.3) amputasyon, 4 vakada da (%5) revizyon yapıldı. Hastalarımızın hastanede kalış süresi içerisinde mortalite görülmedi.

Viewed : 17417
Downloaded : 3444