ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Komplike Alt Ekstremite Yaralanmalarında Johansen Skorlama Sisteminin Yeterliliği
Ali RAHMAN, Oktay BURMA, Ahmet ÇEKİRDEKÇİ, Tansel DARÇIN, İ. Sami UYAR
Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Vasküler komponentli ekstremite travmalarında yüksek morbidite ve mortalite nedeniyle amputasyon kararı vermek her zaman kolay olmamaktadır. Bu nedenle çeşitli skorlama sistemleri geliştirilmiştir. Biz, Ağustos 1992-Temmuz 1997 tarihleri arasında acil servisimize başvuran 28 olguda Johansen skorlama sisteminin amputasyon kararı vermedeki yeterliliğini retrospektif olarak irdeledik ve %68 spesifite, %91 sensitiviteye sahip olduğunu bulduk.
Viewed : 12312
Downloaded : 3262