ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aorta-Koroner Bypass Sonrası Lipoprotein (a) Değişimi
İslam KAKLIKKAYA, Ramis ÖZDEMİR, Fahri ÖZCAN, *Asım ÖREM, **Mehmet ÜNAL, **Bingür SÖNMEZ
K.T. Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim dalı, Trabzon
*K.T. Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Trabzon
**Florance Nightingale Hastanesi, İstanbul
Lipoprotein (a) [Lp(a)] gerek aterojenik gerekse trombojenik özelliğinden dolayı koroner arter hastalığı gelişiminde önemli bir yer tutar. Lp(a)’nın Kardiopulmoner bypass (KPB) altında yapılan koroner bypass ameliyatı sonrası değişimi araştırmak amacıyla 20 erkek hastada preoperatif ve postoperatif 1., 2., 4., 10. günlerde plazma Lp(a), total kolesterol, trigliserid, Apolipoprotein A1 (Apo A1), Apolipoprotein B (Apo B), kreatin kinaz (CK), kreatin kinaz myokardial band (CK-MB) düzeyleri tayin edildi. Lp(a) KPB öncesi değere göre postoperatif 1.günde bariz bir azalma gösterirken, 2., 4. ve 10. günlerde ise kademeli artışlarla preoperatif değere yaklaştı. Diğer lipid parametrelerinde ise daha belirgin bir düşme gözlendi. Sadece trigliserid düzeyi 4. günden sonra belirgin bir artış gösterdi.

Sonuç olarak KPB sonrası ilk 10 günlük dönemde gözlenen Lp(a) ve lipid düzeylerindeki düşme akut restenoz olayları için avantajlı bir gelişim olduğu görülmektedir. Fakat bireyler arasında oldukça farklı plazma Lp(a) düzeyleri mevcut olduğundan yüksek Lp(a) düzeyine sahip kimselerde bu dönemde dahi riskin yüksek olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Keywords : Lipoprotein a, koroner bypass, kardiyopulmoner bypass, Lipoprotein a, Coronary bypass, cardiopulmonary bypass
Viewed : 12266
Downloaded : 2505