ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer adenokarsinomunda papiller baskın histolojik alt tip sağkalımı kötü etkiler
Demet Yaldız1, Arkın Acar2, Şeyda Örs Kaya2, Zekiye Aydoğdu3, Soner Gürsoy2, Sadık Yaldız1
1Department of Thoracic Surgery, Manisa Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Manisa, Turkey
2Department of Thoracic Surgy, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
3Department of Pathology, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.17284
Amaç: Bu çalışmada papiller baskın histolojik alt tipin akciğer adenokarsinomunda sağkalımı kötü etkileyip etkilemediği araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2005 - Aralık 2016 tarihleri arasında kliniğimizde ameliyat olan papiller baskın alt tipli akciğer adenokarsinomlu toplam 80 hasta (70 erkek, 10 kadın; ort. yaş 60.7 yıl; dağılım 42-79 yıl) çalışmaya alındı. Bu hastalar lepidik, asiner ve müsinöz alt tipler ile karşılaştırıldı. Genel ve beş yıllık sağkalım oranları değerlendirildi.

Bulgular: Beş yıllık sağkalım papiller baskın histolojik alt tipte %40.5 iken, bu oran lepidik, asiner ve müsinöz alt tiplerde sırasıyla %70.9, %59.0 ve %66.6 idi. Papiller alt tipin sağkalımı lepidik (p=0.002), asiner (p=0.008) ve müsinöz (p=0.0048) alt tiplere kıyasla, anlamlı düzeyde daha kötü idi. Bu durum, Evre 1 hastalıkta daha belirgindi (papiller %47.5, lepidik: %86.9 [p=0.001], asiner %69.3 [p=0.040] ve müsinöz %90.0 [p=0.050]).

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız papiller baskın alt tipin akciğer adenokarsinomunda sağkalımı kötü etkilediğini ve bu olguların, hastalığın erken evrelerinde dahi, adjuvan tedavi yöntemleri için aday olabileceğini göstermektedir.

Keywords : Akciğer adenokarsinomu, papiller alt tip, prognostik faktör, sağkalım
Viewed : 3447
Downloaded : 732