ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Soliter pulmoner nodüllerin F-18 florodeoksiglikoz pozitron emisyon tomografisi-bilgisayarlı tomografi ile kantitatif volümetrik metabolik ölçümü
Tarık Şengöz1, Dogangün Yüksel1, Olga Yaylalı1, Haydar Arslan2, Ferda Bir3
1Department of Nuclear Medicine, Pamukkale University Medical Faculty, Denizli, Turkey
2Department of Nuclear Medicine, Trabzon Training and Research Hospital, Trabzon, Turkey
3Department of Pathologhy, Pamukkale University Medical Faculty, Denizli, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.17582
Amaç: Bu çalışmada benign ve malign soliter pulmoner nodülleri ayırmak için F-18 florodeoksiglikoz pozitron emisyon tomografisi-bilgisayarlı tomografide kantitatif volümetrik metabolik ölçümlerin etkisi değerlendirildi.

Çalışma planı: F-18 florodeoksiglikoz pozitron emisyon tomografisi-bilgisayarlı tomografi uygulanan, soliter pulmoner nodülleri olan 78 hasta (56 erkek; 22 kadın; ort. yaş 61±11.9 yıl; dağılım, 32-82 yıl) retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar patoloji sonuçlarına göre benign, malign ve metastatik lezyonlar olarak sınıflandırıldı. Metabolik volüm, maksimum standardize tutulum değeri, ortalama standardize tutulum değeri, maksimum metabolik indeks ve ortalama metabolik indeks ölçüldü. Her grup için ortalama, ortanca ve standart hata değerleri hesaplandı. Her grubun karşılaştırılması için nonparametrik testler kullanıldı. Parametrelerin arasındaki ilişki için parsiyel korelasyon analizi kullanıldı. Tüm parametreler için sınır değerler alıcı işletim karakteristik analizi ile elde edildi.

Bulgular: Yetmiş sekiz lezyonun 10"u benign (%12.8), 38"i primer akciğer karsinomu (%48.7) ve 30"u metastatik akciğer nodülü (%38.5) idi. Tüm parametrelerde benign lezyonlar ile primer akciğer kanseri arasında ve primer akciğer kanseri ve metastatik gruplar arasında anlamlı farklılık vardı (p<0.05). Maksimum standardize tutulum değeri ve maksimum metabolik indeks arasında anlamlı pozitif ilişki (r=0.73; p<0.05), ortalama standardize tutulum değeri ve ortalama metabolik indeks arasında orta pozitif ilişki (r=0.56; p<0.05) saptandı. Alıcı işletim karakteristik analizinde, maksimum standardize tutulum değeri ve ortalama standardize tutulum değerinin benign/malign ayrımında en hassas ve özgül yöntemler olduğu bulundu. Sınır değer=2.59 iken maksimum standardize tutulum değeri için duyarlılık ve özgüllük sırasıyla %98.0 ve %91.7 idi. Sınır değer=1.65 iken ortalama standardize tutulum değeri için duyarlılık ve özgüllük sırasıyla %94.0 ve %91.7 idi.

Sonuç: Maksimum metabolik indeks değeri F-18 florodeoksiglikoz pozitron emisyon tomografisi-bilgisayarlı tomografi ile benign/malign soliter pulmoner nodüllerin ayrımında maksimum standardize tutulum değeri ile yüksek derecede ilişkilidir. Maksimum metabolik indeks primer/metastatik malign lezyonların ayrımında da kullanılabilir.

Keywords : F-18 florodeoksiglikoz pozitron emisyon tomografisi-bilgisayarlı tomografi, metabolik indeks, soliter pulmoner nodül, standardize tutulum değeri
Viewed : 3149
Downloaded : 816