ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Doğuştan kalp defektli hastalarda ameliyat sonrası ultrasonografi ile diyafram fonksiyonunun değerlendirilmesi
Erkut Öztürk1, İbrahim Cansaran Tanıdır1, Okan Yıldız2, Bekir Yükçü1, Servet Ergün2, Sertaç Haydın2, Alper Güzeltaş1
1Department of Pediatric Cardiology, University of Health Sciences, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18458
Amaç: Bu çalışmada doğuştan kalp defektli hastalarda ultrasonografinin ameliyat sonrası diyafram fonksiyonunun değerlendirilmesindeki rolü araştırıldı.

Çalışma planı: Bu prospektif çalışmaya Eylül 2018 - Mart 2019 tarihleri arasında doğuştan kalp cerrahisi yapılan toplam 360 hasta (176 erkek, 184 kadın; ort. yaş 2 yıl; dağılım, 1 ay-8 yıl) ve diyafram ultrasonografisi yapılan 44 hasta (22 erkek, 22 kadın; ort. yaş 1 yıl; dağılım, 1 ay-4 yıl) alındı. Mekanik ventilatörden ayrılmada zorluk yaşayan veya ameliyat sonrası a kciğer grafisinde patolojik bulgulara göre diyafram disfonksiyonu düşünülen hastalara ultrasonografi yapıldı. Bulgular normal, paresis veya paraliz şeklinde yorumlandı.

Bulgular: Yirmi üç hastada (%6.3) diyafram disfonksiyonu, 11 hastada (%3) paraliz ve 12 hastada (%3.3) paresis görüldü. Hastaların 21"ine (%91) median sternotomi yapıldı ve bunların yedisi (%30) yeniden ameliyat olgusu idi. Beş hastada (%21) tek ventrikül fizyolojisi vardı. Altı hastaya diyafram disfonksiyonu nedeniyle girişim yapıldı. Girişimsel işlemler üç hastada (%0.8) diyafram plikasyonu ve üç hastada (%0.8) trakeostomi idi. Bunların üçünde tek ventrikül ve üçünde çift ventrikül fizyolojisi vardı. Ameliyat sonrası bu işlemlerin medyan uygulanma zamanı 36 gün idi. Bir hasta (%0.2) yoğun bakım ünitesinde kaybedildi. Ortalama yoğun bakım ünitesi ve hastanede kalış süresi sırasıyla 36±12 ve 48±21 gün idi.

Sonuç: Doğuştan kalp cerrahisi yapılan hastalarda ve ameliyat sonrası uzamış entübasyona ihtiyacı olan kişilerde diyafram disfonksiyonu akla getirilmelidir. Ultrasonografi, diyafram disfonksiyonunu saptamada ve klinik durumun en iyi şekilde yönetilmesinde kullanılabilen noninvaziv bir tanı aracıdır.

Keywords : Doğuştan kalp hastalığı, diyafram disfonksiyonu, ultrasonografi
Viewed : 1196
Downloaded : 378