ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Melatoninin tek akciğer ventilasyonuna bağlı akciğer hasarı üzerine koruyucu etkisi: Deneysel çalışma
Erhan Durceylan1, Ebubekir Aksu1, Hacer Boztepe1, Çiğdem Çengelli2, Evrim Çiftçi Yılmaz3, Emine Dündar Kasapoğlu3, Kevser Erol2, Muammer Cumhur Sivrikoz1
1Department of Thoracic Surgery, Eskişehir Osmangazi University Health Application and Research Hospital, Eskişehir, Turkey
2Department of Medical Pharmacology, Eskişehir Osmangazi University Health Application and Research Hospital, Eskişehir, Turkey
3Department of Medical Pathology, Eskişehir Osmangazi University Health Application and Research Hospital, Eskişehir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18261
Amaç: Bu çalışmada sıçan modelinde tek akciğer ventilasyonuna bağlı akciğer hasarı üzerine melatoninin koruyucu etkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Toplam 20 adet Sprague-Dawley cinsi sağlıklı erkek sıçan kontrol (n=10) ve melatonin (n=10) grubu olmak üzere iki eşit gruba randomize edildi. Kontrol grubuna 60 dk. süreyle tek akciğer ventilasyonunu takiben, 30 dk. süreyle çift akciğer ventilasyonu uygulandı. Melatonin grubundaki sıçanlara deneye başlamadan 10 dakika önce 10 mg/kg intraperitoneal melatonin verildi. Her iki ventilasyon süresinin sonunda biyokimyasal ve histopatolojik inceleme için kontrol ve melatonin gruplarından akciğer doku örnekleri alındı. Doku süperoksit dismutaz, malondialdehit ve tümör nekroz faktöralfa düzeyleri ölçüldü. Akciğer doku örnekleri alveolar konjesyon, intraalveoler kanama, lökosit ve lenfosit infiltrasyonunun varlığı ve miktarı açısından değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma sonunda, melatonin grubunda akciğer dokusunda malondialdehid (3.8±0.9"e kıyasla 1.8±0.8 ?M; p<0.001) ve tümör nekroz faktör-alfa (47.2±15.0"e kıyasla 21.8±7.2 pg/mL; p<0.001) düzeyleri, kontrol grubuna kıyasla, anlamlı düzeyde düşük bulundu. Melatonin grubunun süperoksit dismutaz düzeyleri her iki ventilasyon süresi sonunda arttı ve tek akciğer ventilasyonunun sonundaki artış istatistiksel olarak anlamlı bulundu (0.6±0.2"ye kıyasla 1.3±0.7 U/mL; p<0.05). Histopatolojik incelemede melatonin grubunda doku hasarının daha az olduğu gözlendi. Bu grupta alveolar konjesyonda da anlamlı bir azalma görüldü (p=0.0401). Melatonin grubunda diğer histopatolojik parametreler azalmakla birlikte, anlamlı bir fark görülmedi.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız melatoninin sıçanlarda hem biyokimyasal hem de histopatolojik düzeyde tek akciğer ventilasyonunun neden olduğu akciğer hasarı üzerinde koruyucu etkilere sahip olduğunu göstermektedir.

Keywords : Histopatoloji, malondialdehid, melatonin, tek akciğer ventilasyonu, süperoksit dismutaz, tümör nekroz faktör-alfa
Viewed : 3175
Downloaded : 655