ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Endobronşiyal ultrasonografi elastografinin maligniteyi öngörmedeki rolü
Benan Çağlayan1, Sinem İliaz1, Pınar Bulutay2, Ayşe Armutlu2, Işıl Uzel1, Ayşe Bilge Öztürk1
1Department of Chest Diseases, Koç University School of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Pathology, Koç University School of Medicine, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18508
Amaç: Bu çalışmada endobronşiyal ultrasonografi elastografinin maligniteyi öngörmedeki rolü araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2016 - Aralık 2016 tarihleri arasında, endobronşiyal ultrasonografi eşliğinde transbronşiyal iğne aspirasyon biyopsisi ile 119 ardışık hastadan (69 erkek, 50 kadın; ort. yaş 63.2±12.4 yıl; dağılım 16-86 yıl) toplam 221 lenf nodu çalışmaya alındı. Lenf nodları işlem öncesinde elastografi ile renklerine göre dört kategoride skorlandı. Gerginlik oranı, üç ölçüm sonrasında ilgili bölgeye göre hesaplandı.

Bulgular: Hastaların 93"üne endobronşiyal ultrasonografi eşliğinde transbronşiyal iğne aspirasyon biyopsisi ile malignite tanısı konuldu. Benign ve malign lenf nodlarının ortalama skoru sırası ile 2.2±1.0 ve 3.2±1 idi (p<0.001). Lenf nodunun skoru ve lenf nodunun çapı, gerginlik oranı ve florodeoksiglukoz alım değeri arasında pozitif bir ilişki vardı (p<0.01). Lenf nodu skorunun ?3"lük eşik değeri ile malignite için duyarlılık %79 ve özgüllük %60 idi. Malign ve benign lenf nodlarının ortalama gerginlik oranı sırası ile 22.2±30.1 ve 5.2±1.7 idi (p<0.001). Gerginlik oranının ?2.47"lik eşik değeri ile malignite duyarlılığı %75 ve özgüllüğü %65 idi. Pozitron emisyon tomografisi ve lenf nodu skoru veya gerginlik oranı birlikte kullanıldığında, malignite duyarlılığı sırası ile %80.4 ve %61.2 ve özgüllüğü %80 ve %70.3 idi.

Sonuç: Endobronşiyal ultrasonografi elastografi, lenf nodu malignitelerini öngörmede yararlıdır. Pozitron emisyon tomografisi ile birlikte kullanıldığında, malignite özgüllüğü ve pozitif öngördürücü değeri artar.

Keywords : Bronkoskopi, endobronşiyal ultrasonografi, akciğer kanseri, lenfadenopati, transbronşiyal iğne aspirasyon biyopsisi
Viewed : 3186
Downloaded : 696