ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Plöredezde kullanılan kan miktarının uzamış hava kaçağını önlemedeki etkinliği
Erkan Akar1, Miktat Arif Haberal1, Özlem Şengören Dikiş2
1Department of Thoracic Surgery, University of Health Sciences, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
2Department of Chest Diseases, University of Health Sciences, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18659
Amaç: Bu çalışmada sekonder spontan pnömotorakslı hastalarda otolog kan yama plörodezinde kullanılan farklı kan miktarlarının klinik sonuçlar üzerindeki etkileri araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2015 - Nisan 2019 tarihleri arasında kliniğimizde tedavi edilen ve yedi günü geçmiş inatçı hava kaçağı olan sekonder spontan pnömotorakslı toplam 42 hasta (36 erkek, 6 kadın; ort. yaş 52.1±16.0 yıl; dağılım, 25-83 yıl) retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar 60 mL otolog kan yama plörodezi yapılanlar (Grup 1, n=20) ve 120 mL otolog kan yama plörodezi yapılanlar (Grup 2, n=22) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Yaş, cinsiyet, işlem tarafı, komplikasyonlar, nüks oranları, tüpün çekilme süresi ve hastanede kalış süresi dahil olmak üzere veriler kaydedildi ve gruplar arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: Ortalama hava kaçağı kesilme süresi 3.3±2.4 (dağılım, 1-11) gün, ortalama plörodez sayısı 1.6±0.7 (dağılım 1-3), ortalama tüp çekilme süresi 5.2±3.3 (dağılım, 1-16) gün ve ortalama hastanede kalış süresi 7.1±3.6 (dağılım, 3-18) gün idi. İncelenen tüm değişkenlerde Grup 1 ve Grup 2 arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulundu (p<0.001).

Sonuç: Otolog kan yama plörodezi, sekonder spontan pnömotoraksta uzamış hava kaçağının tedavisinde etkili ve güvenli bir yöntemdir. Ayrıca, 120 mL kan ile yapılan plörodez daha etkili bir seçenek olarak görünmektedir.

Keywords : Hava kaçağı, kan, plörodezis, pnömotoraks
Viewed : 3056
Downloaded : 646