ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Karotis arter stent planlamasında 3D baskılı anatomik karotis modellerin değerlendirilmesi
Hakan Göçer1, Ahmet Barış Durukan2, Osman Tunç3, Erdinç Naseri4, Ertuğrul Ercan5
1Department of Cardiology, Medical Park Uşak Hospital, Uşak, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Medical Park Uşak Hospital, Uşak, Turkey
3BTECH Company, METU Technocity, Ankara, Turkey
4Department of Cardiovascular Surgery, Afyon Park Hospital, Afyon, Turkey
5Department of Cardiology, Medical Park Izmir Hospital, Izmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18939
Amaç: Bu çalışmada üç boyutlu baskılı anatomik modellerin işlem öncesi planlanan, uygulama ve karotis arter stent ve emboli önleme cihazının boyut ve yerleşiminin belirlenmesindeki muhtemel rolü araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2017 - Şubat 2019 tarihleri arasında emboli önleme cihazı ile karotis arter stentleme yapılan toplam 16 hasta (10 erkek, 6 kadın; ort. yaş 75.6±4.7 yıl; dağılım, 68-81 yıl) retrospektif olarak incelendi. Boyut, distal önleme cihazı kullanılarak aynı marka stent ile işlem sırası yapılan anjiyografi sonuçlarına göre belirlendi. Tanıda kullanılan işlem öncesi bilgisayarlı tomografi anjiyografi görüntüleri elde edildi ve üç boyutlu baskı yöntemi ile modellendi. Stent ve önleme cihazlarının boyutu ve implantasyon bölgelerine ilişkin işlem öncesi ve üç boyutlu veriler karşılaştırıldı.

Bulgular: Stent ve emboli önleme cihazı boyutları, manuel üç boyutlu modelden ve yazılımdan segmentasyon görüntülerinden elde edilen ölçümler için benzer ve asıl kullanılanlardan küçük idi. Karotis arter darlığı oranı da, manuel ve yazılım yöntemler ile benzerdi; ancak, kantitatif anjiyografik ölçümlere kıyasla daha düşük idi. Manuel ve yazılım modelleri ile tespit edilen cihaz implantasyon yerleri, gerçekte kullanılandan farklı idi.

Sonuç: Üç boyutlu modeller ile işlemin planlanması ve uygulanması, operatöre bağımlı değişkenleri azaltabilir, ameliyat zamanını kısaltabilir, radyasyon maruziyetini düşürebilir ve işlem başarısını artırabilir.

Keywords : Karotis arter, emboli önleme cihazı, Mimics yazılımı, baskı, stentleme, üç boyutlu
Viewed : 4487
Downloaded : 1108