ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğerleri ekspanse olmayan ve uzamış hava kaçağı olan hastalarda otolog kan yaması uygulaması
Burhan Apilioğulları1, Ahmet Dumanlı2, Sami Ceran1
1Department of Thoracic Surgery, Necmettin Erbakan University, Meram Faculty of Medicine, Konya, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Afyon Kocatepe University, Faculty of Medicine, Afyon, Turkey
Amaç: Bu çalışmada, akciğerin ekspanse olması ve akciğer parankim kaçaklarının otolog kan yaması ile tıkanması sağlanarak, plörodez işleminin etkinliği araştırıldı.

Çalışma planı: Kasım 2015 - Kasım 2019 tarihleri arasında kliniğimizde otolog kan yama plörodezisi uygulanan toplam 2 4 h asta ( 17 e rkek, 7 k adın; o rt. y aş 5 9.9±12.2 y ıl; dağılım, 30-86 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastalar akciğerin ekspanse olamaması veya kötü genel durum nedeniyle k imyasal plörodez i çin u ygun d eğildi. H astaların demografik ve klinik özellikleri ve ameliyat sonrası verileri değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların yedisinde otolog kan yama plörodezisinden sonraki 48 saat içinde hava kaçağı kesildi. Hava kaçağı 13 hastada anlamlı düzeyde azalır iken, dört hastada herhangi bir değişiklik görülmedi. Hava kaçağı kesilen veya anlamlı düzeyde azalan hastalarda Hemlich valfi takıldı. Takip akciğer grafisinde, bu hastaların akciğerlerinin tamamen ekspanse olduğu görüldü.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, cerrahi kontraendikasyonlar veya ekspanse olmayan akciğerlerin varlığı nedeniyle, konvansiyonel kimyasal plörodez yöntemlerinden çok fayda sağlayamayan hastalarda, otolog kan yaması işleminin uygun bir seçenek olduğunu göstermektedir.

Keywords : Kan yaması, plörodez, uzamış hava kaçağı
Viewed : 2468
Downloaded : 607