ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bronşektazide cerrahi tedavi: 23 yıllık deneyimimiz
Selim Şakir Erkmen Gülhan1, Leyla Nesrin Acar1, Ebru Sayılır Güven1, Pınar Bıçakçıoğlu1, Ertan Aydın2, Sezgin Karasu3, Abdullah İrfan Taştepe4, Funda İncekara1, Sadi Kaya1, Göktürk Fındık1
1Department of Thoracic Surgery, Atatürk Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Liv Private Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
4Department of Thoracic Surgery, Gazi University Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.19389
Amaç: Bu çalışmada, bronşektazi tedavisinde cerrahinin ve tam rezeksiyonun başarısı değerlendirildi ve 23 yıllık cerrahi deneyimimiz sunuldu.

Çalışma planı: Ocak 1991 - Aralık 2013 tarihleri arasında kliniğimizde bronşektazi tanısı ile pulmoner rezeksiyon yapılan toplam 1.357 hasta (667 erkek, 690 kadın; ort. yaş 30.5±14.3 yıl); dağılım, 3-73 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri, etiyolojileri, semptomları, lokalizasyonları, cerrahi işlemler ve uzun dönem takip sonuçları değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların 37"sinde (52.7) iki taraflı hastalık olduğu için toplam 1.394 cerrahi yapıldı. Cerrahi işlemler arasında lobektomi (n=702, %50.3), pnömonektomi (n=183, %13.1), segmental rezeksiyonlar (n=114, %8.2), bilobektomi (n=83, %6.0) ve lobektomi + segmentektomi (n=312, %22.4) vardı. Ameliyat sonrası dönemde 1.269 (%93.5) hasta ortalama 51.6 (dağılım, 1-120) ay süre ile takip edildi. Ameliyat sonrasında hastaların 774"ü (%61) asemptomatik idi, 456"sında (%35.9) iyileşme görüldü ve 39"unda (%3.1) yanıt ya da kötüleşme yoktu.

Sonuç: Bronşektazili hastalarda cerrahi tedavi, klinik ve semptomatik iyileşmede önemli bir rol oynamaktadır. Cerrahi, titiz bir ameliyat öncesi hazırlık ve uygun şekilde seçilmiş olgularda morbidite ve mortalite oranlarını azaltır.

Keywords : Bronşektazi, rezeksiyon, cerrahi
Viewed : 760
Downloaded : 225