ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Amantadinin alt ekstremite iskemi/reperfüzyon sıçan modelinde akciğer dokusu üzerindeki etkileri
Mustafa Orhan1, Ayça Taş Tuna1, Yusuf Ünal2, Mustafa Arslan2, Hayrullah Yazar3, Şaban Cem Sezen4, Sezen Irmak Gözükara5, Onur Palabıyık1
1Department of Anesthesiology of Reanimation, Sakarya University, Faculty of Medicine, Sakarya, Turkey
2Department of Anesthesiology of Reanimation, Gazi University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
3Department of Biochemistry, Sakarya University, Faculty of Medicine, Sakarya, Turkey
4Department of Histology and Embryology, Kırıkkale University, Faculty of Medicine, Kırıkkale, Turkey
5Biochemistry Clinic, Sakarya University, Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.19884
Amaç: Bu çalışmada, sıçanlarda alt ekstremite iskemi/reperfüzyon hasarından sonra amantadinin akciğer dokusu üzerindeki etkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Toplam 24 adet Wistar cinsi sıçan her grupta altı sıçan olacak şekilde dört eşit gruba ayrıldı: Sham grubu (Grup S), amantadin grubu (Grup A), iskemi/reperfüzyon grubu (Grup I/R) ve I/R+amantadin grubu (Grup I/R-A). Tüm gruplara orta abdominal insizyon uygulandı. Grup I/R ve I/R-A?da infrarenal abdominal aorta 120 dk. süreyle klemplendi ve ardından klemp kaldırılarak 120 dk. süreyle reperfüze edildi. Grup A ve I/R-A?daki sıçanlara 45 mg/kg amantadin hidroklorür cerrahiden 15 dk. önce intraperitoneal olarak uygulandı. Reperfüzyon periyodu sonunda (240 dk.) tüm sıçanlar sakrifiye edildi ve akciğer dokuları alındı. Akciğer dokusunda katalaz ve süperoksit dismutaz aktiviteleri ve glutatyon S-transferaz ve malondialdehit düzeyleri çalışıldı. Akciğer dokuları histopatolojik olarak incelendi.

Bulgular: Katalaz aktivitesi Grup A, I/R ve I/R-A?da, Grup S"ye kıyasla daha düşüktü. Süperoksit dismutaz aktivitesi Grup I/R?de, Grup S?ye kıyasla daha yüksekti. Grup I/R-A ve A?da, Grup S ve I/R?ye kıyasla, süperoksit dismutaz aktivitesi azaldı. Glutatyon S-transferaz düzeyleri Grup I/R ve A?da, Grup S"ye kıyasla azaldı. Glutatyon S-transferaz düzeyleri, Grup I/RA"da, Grup I/R ve A"ya kıyasla daha yüksekti. Malondialdehit düzeyleri, Grup I/R"de en yüksek ve Grup IR-A?da en düşük izlendi. Histopatolojik incelemeye göre, Grup S?de infiltrasyon skoru Grup I/R ve Grup I/R-A?ya kıyasla, anlamlı düzeyde daha düşüktü (sırasıyla. p=0.009 ve p=0.011). Grup I/R?de alveol duvar kalınlaşması skoru, Grup S ve Grup A?ya kıyasla, anlamlı düzeyde yüksekti (sırasıyla, p=0.001 ve p=0.001).

Sonuç: Akciğer dokusu iskemi/reperfüzyon hasarından etkilenebilir ve bu hasar amantadin kullanımı ile geri döndürülebilir.

Keywords : Amantadin, iskemi/reperfüzyon, alt ekstremite, akciğer
Viewed : 456
Downloaded : 202