ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Timomatöz Myastenia Gravis’te Genişletilmiş Timektomi Sonuçları1
İsmail BADAK, Tanzer ÇALKAVUR, Ali TELLİ, İsa DURMAZ, *Önol BİLKAY, *Ufuk ÇAĞIRICI
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
*Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Myastenia Gravis (MG)’li olgularda, erken dönemde ve genişletilmiş olarak yapılan timektominin remisyona büyük etkisi olduğu bilinmektedir. Bu retrospektif çalışmada, 1987-1997 yılları arasında timomanın eşlik ettiği 26 MG’li hastaya uygulanan genişletilmiş timektomi sonuçları bildirilmektedir. Nörolojik muayene ve edrofonyum klorid testi sonuçlarına göre MG tanısı konan olgulardan BT’de timus büyümesi saptananlara timektomi uygulandı, bunlar arasından ameliyat piyesinin histopatolojik inceleme sonucu timoma olarak bildirilenler çalışma kapsamına alındı. Olguların 14’ü kadın, 12’si erkek olup yaş aralığı ve ortalaması sırasıyla 43-67 ve 54.4 idi. Miyastenik belirtilerin süresi 1-6 ay arasında değişmekteydi. Preoperatif olarak antikolinesteraz ajanlar ve gerektiğinde kortikosteroid ile medikal tedavi uygulanan hastaların tümüne median sternotomi yoluyla genişletilmiş timektomi uygulandı. Hiçbir hastada postoperatif mortalite görülmedi ve postoperatif 24 saatten fazla mekanik ventilasyon desteğine gerek duyulmadı. 4 ay-9 yıl arasında takip edilen 26 hastadan 11’inde (%42) tam remisyon, 12’sinde (%46) kısmi remisyon kaydedildi, 3 hastada (%12) ise hiçbir değişiklik olmadığı öğrenildi.

Bu çalışma ile, timomalı MG hastalarında genişletilmiş timektominin remisyona olan etkileri değerlendirilerek, alınan sonuçlar literatür verileri eşliğinde tartışıldı.

Keywords : Timoma, miyastenia gravis, genişletilmiş timektomi,Thymoma, myasthenia gravis, extended thymectomy
Viewed : 16397
Downloaded : 3933