ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Rutinin sıçanlarda künt travmaya bağlı pulmoner kontüzyon üzerine etkisi: Biyokimyasal ve histopatolojik değerlendirme
Bekir Elma1, Renad Mammadov2, Yasin Bilgin3, Gülce Naz Yazıcı4, Halis Süleyman2, Taha Abdulkadir Çoban5
1Department of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Erzincan Binali Yıldırım University, Erzincan, Türkiye
2Department of Pharmacology, Medicine Faculty of Erzincan Binali Yıldırım University, Erzincan, Türkiye
3Emergency Health Services, Erzincan Health Directorate, Erzincan, Türkiye
4Department of Histology and Embryology, Medicine Faculty of Erzincan Binali Yıldırım University, Erzincan, Türkiye
5Department of Biochemistry, Medicine Faculty of Erzincan Binali Yıldırım University, Erzincan, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2022.21992
Amaç: Bu çalışmada, sıçan modelinde P1 vitamini olarak da adlandırılan rutinin künt göğüs travmasının neden olduğu pulmoner kontüzyona karşı olası koruyucu etkileri araştırıldı.

Çalışma planı: Otuz adet erkek albino Wistar sıçan sağlıklı grup, travma grubu ve travma+rutin grubu olmak üzere üç eşit gruba ayrıldı. İntraperitoneal olarak 60 mg/kg ketamin verilerek ve uygun aralıklarla ksilazin koklatılarak anestezi sağlandıktan sonra, travma grubu (n=10) ve travma+rutin grubu (n=10) hayvanların göğüs ön duvarına 1 metre yükseklikten 200 g ağırlık düşürüldü ve pulmoner kontüzyon oluşturuldu. Travmadan 30 dk. sonra travma+rutin grubu hayvanların midesine ağızdan gavaj ile 50 mg/kg rutin uygulandı. Rutin, iki gün boyunca günde bir kez kullanıldı ve sıçanlar 48 saat sonra sakrifiye edildi. Akciğer dokuları çıkarıldı ve biyokimyasal ve histopatolojik olarak incelendi.

Bulgular: Sağlıklı gruba kıyasla, travma grubunda nükleer faktör-kappa B, siklooksijenaz-2, malondialdehit düzeyleri artmış olup, rutin uygulanması bu artışı önledi. Travma grubunda total glutatyon düzeylerinin azaldığı saptanmış olup, rutin uygulaması bu azalmayı önledi. Histopatolojik bulgular, biyokimyasal bulgular ile uyumlu idi.

Sonuç: Çalışma bulgularımız rutinin sıçanlarda kontüzyon gelişen akciğer dokusu üzerinde koruyucu bir etkiye olduğunu göstermektedir.

Keywords : Künt göğüs travması, pulmoner kontüzyon, sıçan, rutin
Viewed : 1826
Downloaded : 630