ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Hemodiyaliz hastalarında tünelli kateter trombozuna yol açan genler
Dilsad Amanvermez Senarslan1, Aydeniz Aydın Gümüş2, Fethi Sırrı Cam3, Adnan Taner Kurdal1
1Department of Cardiovascular Surgery, Manisa Celal Bayar University Faculty of Medicine, Manisa, Türkiye
2Medical Genetics, Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Istanbul, Türkiye
3Department of Medical Genetics, Manisa Celal Bayar University Faculty of Medicine, Manisa, Türkiy
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2022.23610
Amaç: Bu çalışmada hemodiyaliz hastalarında tünelli kateter trombozu ile trombofiliye eğilim yaratan genlerin ilişkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Ekim 2018 - Aralık 2020 tarihleri arasında, trombofiliye neden olan genetik polimorfizmlerden protrombin G20210A, faktör V Leiden, metilen tetra-hidrofolatredüktaz (MTHFR) C677T, MTHFR A1298C, plazminojen aktivatör inhibitörü (PAI), faktör XIII V34L sıklıkları ve yılda ikiden fazla tünelli hemodiyaliz kateteri trombozu yaşayan 52 hastanın (Grup 1; 24 erkek, 28 kadın; ort. yaş: 62±8.9 y ıl; dağılım, 45-77 yıl), ilk kez tünelli kateter tromboz girişimi yapılan 52 hastanın (Grup 2; 29 erkek, 23 kadın; ort. yaş: 63±15.2 yıl; dağılım, 22-87 yıl) ve 51 sağlıklı kontrolün (Grup 3; 26 erkek, 25 kadın; ort. yaş: 34±9.2 yıl; dağılım, 19-54 yıl) klinik özellikleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Grup 1 ve Grup 2'deki hastaların MTHFR A1298C (p=0.048) ve bileşik heterozigot MTHFR A 1298C v e C 677T (p=0.048) polimorfizmlerini, Grup 3'deki sağlıklı kontrollere kıyasla daha sık taşıdıkları saptandı. Ancak alt grup analiz sonuçları istatistiksel olarak anlamlı değildi. Diğer polimorfizmler, üç grupta benzer oranda dağılmaktaydı. Nöral ağ analizinde, MTHFR polimorfizmlerinin tünelli hemodiyaliz kateter trombozu üzerine zayıf etki gösterdiği saptandı.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız MTHFR polimorfizmlerinin hemodiyaliz bağımlı kronik böbrek yetmezliği ile birlikteliğini gösterdi. MTHFR A1298C ve bileşik heterozigot MTHFR A1298C ve C677T polimorfizmleri tünelli hemodiyaliz kateteri trombozu ile ilişkili olabilir. Trombofili genlerinin taraması yılda ikiden fazla tünelli hemodiyaliz kateter trombozu yaşayan hemodiyaliz hastalarında önerilebilir.

Keywords : Kronik böbrek yetmezliği, genetik polimorfizm, trombofili, tromboz, tünelli hemodiyaliz kateteri
Viewed : 1758
Downloaded : 545