ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Travmatik diyafragma rüptürleri: Üçüncü basamak sağlık merkezinde multidisipliner bir çalışma
Duygu Mergan İliklerden1, Ümit Haluk İliklerden2, Tolga Kalaycı3
1Department of Thoracic Surgery, Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Van, Türkiye
2Department of General Surgery, Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Van, Türkiye
3Department of General Surgery, Erzurum Region Training and Research Hospital, Erzurum, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2022.21790
Amaç: Bu çalışmada travmaya bağlı diyafragma rüptürü olan ve cerrahi girişim ile tedavi edilen olgularda tanısal ve tedavi yaklaşımları sunuldu.

Çalışma planı: Mart 2010 - Aralık 2020 tarihleri arasında travmatik diyafragma rüptürü nedeniyle ameliyat edilen toplam 24 hasta (23 erkek, 1 kadın; ort. yaş: 35.0±13.7 yıl; dağılım, 18-61 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastaların ameliyat öncesi, sırası ve sonrası verileri değerlendirildi. Morbiditesi olan ve olmayan gruplar arasındaki farklılıklar araştırıldı.

Bulgular: Hastanede toplam ortalama kalış süresi 16.2±10.9 (dağılım, 6 to 56) gün idi. Morbidite oranı %50 (n=12) ve mortalite oranı %4.2 (n=1) idi. Morbidite olan ve olmayan grupların karşılaştırılmasında üç faktör istatistiksel olarak anlamlı bulundu: başvuru sırasında instabilite (p=0.009), lokasyonundan bağımsız olarak gastrointestinal sistem perforasyonu (p=0.014) ve kaburga kırığı (p=0.027). Toplam hastanede kalış süresinde anlamlı bir farklılık vardı (p=0.045).

Sonuç: Acil servise kabul anında durumu stabil olmayan ve gastrointestinal sistem perforasyonları ve kaburga kırıkları olan hastalar morbidite geliştirmeye daha yatkındır ve bu da hastanede kalış süresini uzatır.

Keywords : Diyafragma rüptürü, gastrointestinal sistem perforasyonu, kaburga kırığı, torakoabdominal yaralanmalar, travma
Viewed : 1675
Downloaded : 525