ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pediatrik torasik Ewing tümörlerinin cerrahi tedavisi
Zerrin Özçelik1, Alper Avcı2, İsmail Can Karacaoğlu2, Banu İnce Durhan3, İlknur Banlı Cesur4, Cemal Özçelik2
1Department of Pediatric Surgery, Adana City Training and Research Hospital, Adana, Türkiye
2Department of Thoracic Surgery, Çukurova University Faculty of Medicine, Adana, Türkiye
3Department of Pediatric Hematology and Oncology, Adana City Training and Research Hospital, Adana, Türkiye
4Department of Pediatric Surgery, Adana City Training and Research Hospital, Adana, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.23269
Amaç: Bu çalışmada, pediatrik Ewing sarkomu hastalarına uygulanan multimodal tedavide göğüs cerrahisi teknikleri, cerrahi endikasyonlar ve cerrahi tedavinin rolü ve etkinliği belirlendi.

Çalışma planı: Nisan 2004 - Kasım 2020 tarihleri arasında primer torasik Ewing sarkomu tanısı konulan ve cerrahi yapılan toplam 15 çocuk hasta (9 erkek, 6 kız; ort. yaş: 10.1±4.5 yıl; dağılım, 3-18 yıl) retrospektif olarak incelendi. Tümöre bağlı faktörler ve göğüs duvarı ve mediasten kaynaklı Ewing sarkomunun tedavi yöntemleri incelendi.

Bulgular: En sık görülen şikayet dokuz hastada ağrı idi. Dokuz hastada tümör kostalardan köken alırken, altı hastada yumuşak dokudan (n=2), mediastenden (n=2) ve ekstratorasik dokudan (n=2) köken almıştı. On hastada tam rezeksiyon sağlandı. Sekiz hastaya neoadjuvan kemoterapi uygulanırken, 14 ve beş hastaya sırasıyla kemoterapi ve radyoterapi uygulandı. Bir hastaya kemik iliği nakli yapıldı. Ortalama takip süresi 54.2±44.9 ay idi. Altı hastada ortalama 17.8±7.4 ayda nüks görüldü.

Sonuç: Torasik Ewing sarkomunda en etkili tedavi tam rezeksiyondur. Cerrahi rezeksiyon, kemoterapi ve/veya radyoterapi şeklinde multimodal tedavi optimal etkinliği ve en iyi sağkalımı sağlar. Nüksler sıklıkla görülmekte olduğundan, takip süresi kısa tutulmalıdır.

Keywords : Ewing sarkomu, lokal tedavi, nüks, cerrahi
Viewed : 1238
Downloaded : 501