ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter baypas greftleme sonrası uzun dönem kardiyovasküler olaylar için CHA2DS2-VASc skorunun prognostik değeri
Abdulkadir Ercan1, Orcun Gurbuz1, Zekeriya Afsin Culhaoglu2, Gencehan Kumtepe3, Hakan Ozkan4, Ahmet Yuksel5, Serdar Ener6
1Department of Cardiovascular Surgery, Istinye University Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
2Department of Cardiology, Istinye University Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
3Department of Cardiovascular Surgery, Meddem Hospital, Isparta, Türkiye
4Department of Cardiology, Medicana Bursa Hospital, Bursa, Türkiye
5Department of Cardiovascular Surgery, Bursa University Faculty of Medicine, Bursa, Türkiye
6Department of Cardiovascular Surgery, Medicana Bursa Hospital, Bursa Türkiye Received: March 26, 202
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.24964.
Amaç: Bu çalışmada koroner arter baypas greftleme sonrasında uzun dönem majör kardiyovasküler olayları öngörmede CHA2DS2-VASc skorunun değeri araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2008 - Ocak 2010 tarihleri arasında elektif koroner arter baypas greftleme yapılan toplam 559 hasta (445 erkek, 114 kadın; ort. yaş: 62.7±9.1 yıl; dağılım, 35-84 yıl) retrospektif olarak incelendi. Ortalama 10.7±3.1 yıllık takipte majör kardiyovasküler olaylar primer sonlanım noktası olarak kabul edildi.

Bulgular: Çok değişkenli Cox risk analizi, CHA2DS2- VASc skorunun majör kardiyovasküler olayların bağımsız bir öngördürücüsü olduğunu gösterdi (risk oranı: 1.615; %95 güven aralığı: 1.038-2.511; p=0.034). Alıcı işletim karakteristik eğri analizleri majör kardiyovasküler olayları öngören en iyi eşik değerinin 3.5 olduğunu ortaya koydu ve hastalar buna göre iki gruba ayrıldı. Kaplan-Meier analizi, yüksek CHA2DS2-VASc skoru ile orantılı anlamlı daha yüksek majör kardiyovasküler olay insidansı gösterdi (p<0.001).

Sonuç: Birçok kardiyovasküler olay risk faktörünü barındıran CHA2DS2-VASc skoru ?4, koroner arter baypas greftleme sonrası uzun dönem majör kardiyovasküler olayların bağımsız bir öngördürücüsü olarak kullanılabilir.

Keywords : CHA2DS2-VASc skoru, koroner arter baypas greftleme, koroner arter hastalığı, majör kardiyovasküler olay
Viewed : 870
Downloaded : 410