ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Torakotomi sonrası kinezyo bantlamanın ağrı, solunum fonksiyonu ve kas gücü üzerine etkisi
Neriman Temel Aksu1, Mükerrem Erdoğan2, Abdullah Erdoğan3
1Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Akdeniz University Faculty of Health Sciences, Antalya, Türkiye
2Vocational School of Health Services, Akdeniz University, Antalya, Türkiye
3Department of Thoracic Surgery, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.24407
Amaç: Bu çalışmada posterolateral torakotomi sonrası hastalarda kinezyo bantlamanın ağrı, solunum fonksiyonu ve solunum kas gücü üzerindeki etkinliği araştırıldı.

Çalışma planı: Haziran 2019 - Mayıs 2020 tarihleri arasında posterolateral torakotomiyi takiben toplam 88 hasta (48 erkek, 40 kadın; ort. yaş: 56.1±9.0 yıl; dağılım, 28-69 yıl), terapötik kinezyo bantlama grubuna (n=44) veya kontrol grubuna (n=33) randomize edildi. Kinezyo bantlama grubuna yedi gün süreyle kinezyo bantlama uygulandı. Ameliyat öncesi, ameliyat sonrası 0. gün, bant uygulaması öncesi, ameliyat sonrası bir, iki ve yedinci gün ve ameliyat sonrası birinci ay ağrı, solunum fonksiyonları, solunum kas kuvveti, analjezik ilaç kullanım miktarı ve yaşam kalitesi değerlendirildi.

Bulgular: Demografik ve klinik özellikler açısından gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu. Çalışmanın sonunda her iki grupta da solunum fonksiyonları ve solunum kas gücünün tümünde iyileşme gözlenirken, kinezyo bantlama grubunda daha belirgin iyileşmeler vardı. İki grup arasında ameliyat sonrası 2 ve 7. günlerde ortalama Görsel Analog Ölçeği açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. Kinezyo bantlama grubundaki hastaların tramadol kullanım miktarı ameliyat sonrası iki ve yedinci günde kontrol grubuna kıyasla anlamlı düzeyde düşük idi.

Sonuç: Posterolateral torakotomi sonrası kinezyo bantlama ağrıyı azaltmak ve solunum fonksiyonlarını iyileştirmek için etkili bir yöntemdir. Bu nedenle, torakotomi sonrası pulmoner rehabilitasyon programının bir parçası olarak kinezyo bantlamanın uygulanması gerektiği düşünülmektedir.

Keywords : Kinezyo bant, ağrı, solunum fonksiyonu, solunum kas gücü, torakotomi
Viewed : 924
Downloaded : 433