ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Lokal ileri evre akciğer kanseri tedavisinde genişletilmiş rezeksiyonlar
Ömer Topaloğlu1, Atila Türkyılmaz1, Sami Karapolat1, Alaaddin Buran1, Celal Tekinbaş1
1Department of Thoracic Surgery, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.24788
Amaç: Bu çalışmada lokal ileri akciğer kanseri nedeniyle genişletilmiş akciğer rezeksiyonu yapılan hastaların cerrahi sonuçları ve prognozu değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2015 - Aralık 2019 tarihleri arasında küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeniyle genişletilmiş akciğer rezeksiyonu yapılan toplam 61 hasta (60 erkek, 1 kadın; ort. yaş: 61.7±12.2 yıl; dağılım, 32-90 yıl) retrospektif olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, eşlik eden hastalıklar, semptomlar, sigara içme durumu, solunum fonksiyon testi sonuçları, tümörün yeri, ameliyat öncesi doku tanısı için kullanılan yöntemler, histopatolojik hücre tipi, cerrahi rezeksiyon tipi, patolojik evre, nodal tutulum, ameliyat sonrası komplikasyonlar, adjuvan tedavi çeşitleri ve mortalite oranı kaydedildi. Sağkalım ve sağkalıma etki eden faktörler incelendi.

Bulgular: Yedi (%11.4) hastada Evre IIIB, 40 (%65.5) hastada Evre IIIA ve 14 (%22.9) hastada Evre IB hastalık izlendi. İntraperikardiyal pnömonektomi tüm genişletilmiş akciğer rezeksiyonlarının 30"unu (%49.1) kapsıyordu. Ameliyat sonrası dönemde 31 (%50.8) hastaya kemoterapi ve 24 (%39.3) hastaya kemoradyoterapi verildi. Sağkalım analizinde 70 aylık sağkalım oranı %63.9 olarak hesaplandı ve medyan sağkalım 48 ay idi. Adjuvan kemoterapi ve kemoradyoterapi (p=0.003) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı (p=0.003). Yetmiş aylık takipte mortalite oranı %36.1 idi.

Sonuç: Dikkatlice seçilmiş lokal ileri evre olgularda genişletilmiş akciğer rezeksiyonu, sağkalım oranlarının iyileşmesine ciddi katkılar sağlamaktadır. Özellikle adjuvan kemoterapi ile birlikte, lokal nükslerin önüne geçilebilmekte ve sağkalım oranları iyileştirilebilmektedir.

Keywords : Kemoterapi, genişletilmiş rezeksiyon, lokal ileri hastalık, akciğer kanseri
Viewed : 1500
Downloaded : 597