ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter baypas greftlemede geçirilmiş COVID-19 pnömonisinin ameliyat sonrası sonuçlar ve komplikasyonlar üzerindeki etkisi
Özlem Erçen Diken1, İzzet Hafez2, Hüseyin Ali Tünel2, Muhammed Onur Hanedan3, Utku Alemdaroğlu2, Adem İlkay Diken2
1Department of Chest Diseases, University of Health Sciences, Adana City Training & Research Hospital, Health Sciences University, Adana, Türkiye
2Department of Cardiovascular Surgery, Başkent University Faculty of Medicine, Adana Dr. Turgut Noyan Application and Research Center, Adana, Türkiye
3Department of Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences, Adana City Training & Research Hospital, Health Sciences University, Trabzon, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2024.25993
Amaç: Bu çalışmada koronavirüs hastalığı (COVID-19) pnomonisi öyküsü olan ve koroner arter bypass grefti uygulanan hastaların yönetimi üzerine ayrıntılı anlayışların sağlanması amaçlandı.

Çalışma planı: Bu retrospektif kohort çalışması, Aralık 2021 - Aralık 2023 tarihleri arasında izole koroner arter bypass grefti ameliyatı geçiren 168 hastayı (131 erkek, 37 kadın; ort. yaş: 61.2±9.7 yıl; dağılım, 51-72 yıl) içermektedir. Çalışmada, yaş, cinsiyet, eşlik eden hastalıklar, kan testi sonuçları, aşı durumu, operatif parametreler ve ameliyat sonrası komplikasyonlar gibi faktörler incelendi. Hastaların sağlık kayıtları, önceki COVID-19 pnömonisi varlığını ve aşılanma durumunu doğrulamak için değerlendirildi. Hastalar, COVID-19 pnomonisi geçmişlerine göre iki gruba ayrıldı: Grup 1"de COVID-19 pnömonisi tanısı konmamış 140 hasta yer aldı ve Grup 2'de belgelenmiş COVID-19 pnömonisi öyküsü olan 28 hasta yer aldı. Atelektazi, plevral efüzyon, akut solunum sıkıntısı sendromu ve pnömoni dahil olmak üzere ameliyat sonrası pulmoner komplikasyonlar kaydedildi.

Bulgular: COVID-19 pnömoni öyküsü olan hastalar (Grup 2, n=28), pnomoni öyküsü olmayanlara (Grup 1, n=140) kıyasla anlamlı olarak daha yüksek COVID-19 seropozitivitesi sergiledi (%89.3'e karşın %29.3, p=0.001). Pulmoner komplikasyonlar Grup 2'de daha yüksek olmasına rağmen (%17.9?a karşın %3.6, p=0.013), ameliyat sonrası mortalite oranları gruplar arasında anlamlı bir fark göstermedi. Plevral efüzyon Grup 2?de anlamlı olarak yüksek bulundu (%14.3?e karşın %2.1, p=0.015). Aşı, ameliyat sonrası ve perioperatif sonuçları anlamlı bir şekilde etkilememekle beraber, sadece ameliyat sonrası drenaj hacminde küçük bir fark saptandı.

Sonuç: Bu çalışma, geçirilmiş COVID-19 pnömonisinin koroner arter bypass grefti hastalarının ameliyat sonrası sonuçları üzerindeki etkisini vurgulamaktadır. Pulmoner komplikasyonlarda artışa rağmen, daha önce COVID-19 pnömoni öyküsü olan ve olmayan hastalar arasında mortalite oranları benzer saptanmıştır. Aşılama, sonuçları anlamlı derecede etkilemeyerek bu bulguları doğrulamak ve daha kapsamlı hale getirmek için daha büyük kohortlarla daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır.

Keywords : KABG, COVID-19, sonuçlar, pnömoni
Viewed : 630
Downloaded : 434