ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
PULMONER HİDATİDOZ VE CERRAHİ TEDAVİSİ
Maruf ŞANLI, Bülent TUNÇÖZGÜR, Levent ELBEYLİ
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, GAZİANTEP
Amaç: Çoğunluğuna kistotomi + kapitonaj tekniği ile operasyon uyguladığımız 60 hidatik kist olgusunu operasyon sonuçları ile birlikte gözden geçirdik.

Materyal ve Metod:
Ocak 1998 - Şubat 2000 arasında kliniğimizde 60 hidatik kist olgusuna operasyon uygulandı. Olgularda tanı klinik değerlendirme, akciğer grafisi ve toraks BT ile konuldu. Operasyon sonrası hastalara kontrendikasyon olmadığı sürece 1,5 ay süreyle 10 mg/kg/gün albendazol tedavisi uygulandı.

Bulgular:
5 olguda hidatik kist bilateral, 11 olguda multipl, 3 olguda karaciğer kubbesi lokalizasyonundaydı. 29 olguda kist perfore iken 31 olguda intakttı. 55 hastaya kistotomi + kapitonaj uygulanırken, 2 olguya lobektomi uygulandı. Karaciğer kubbe hidatik kisti olan 3 olguya transdiafragmatik yolla kistotomi uygulandı. Seride erken ve geç ölüm oluşmadı. Postoperatif 3 olguda (%5) komplikasyon gelişti. Olguların hiçbirinde 2 yıllık izlemde nüks oluşmadı.

Sonuç:
Akciğer hidatik kist olgularında kistotomi + kapitonaj prosedürü ile rezeksiyon olmaksızın yeterli tedavi elde edilebileceği düşüncesindeyiz.

Keywords : Pulmoner, hidatidoz, cerrahi tedavi, Pulmonary, hydatid disease, surgical therapy
Viewed : 15136
Downloaded : 2811